Ο Δήμος Δράμας ως επικεφαλής δικαιούχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων στο αστικό περιβάλλον» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020», διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Συνέδριο κλεισίματος έργου LYSIS», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, στις 11.00 π.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3kkTxNl.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων στον αστικό ιστό, την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υπό εκμετάλλευση πόρων καθώς και τον συνολικό επαναπροσδιορισμό τους στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης με την αξιοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων στον αστικό ιστό, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη και κοινωνικό-κλιματικά δεδομένα, προσβλέποντας στην αειφόρο διαχείριση των αστικών υδάτινων πόρων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επιτυχούς υλοποίησης ενός από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν στην διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και είχε ως βασικό αντικείμενο την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων στο αστικό περιβάλλον.