ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

 

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Αντένα της Υποστηρικτικής Δομής σε Περιφερειακό επίπεδο του προγράμματος Άξονα 3 για το Νομό Δράμας και ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγισης LEADER) Νομού Δράμας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών έργων τα οποία είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του Άξονα 3 και του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.4 και στο Μέτρο 19, αντίστοιχα, του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων ήταν η 29-9-2017.

Με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου, ισχύουν τα κάτωθι:

Όσον αφορά τα έργα του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των ανωτέρω πράξεων έχει ως εξής:

-Για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 29-12-2017.

-Για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 29-6-2018.

Όσον αφορά τα έργα του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των ανωτέρω πράξεων έχει ως εξής:

-Για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 31-12-2017.

-Για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 30-6-2018.

Όσον αφορά τα αντίστοιχα τοπικά προγράμματα για το Νομό Δράμας, ισχύουν τα εξής:

-Έχουμε σε εξέλιξη 4 επενδυτικά έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν με τη μορφή των συνεχιζόμενων πράξεων στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η προθεσμία παράτασης για την υλοποίηση των έργων αυτών παρατείνεται μέχρι 31-12-2017, καθώς τα έργα είχαν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα πριν την 31-12-2014.

-Έχουμε σε εξέλιξη 55 επενδυτικά έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2014-2020 και τα οποία μεταφέρθηκαν με τη μορφή των συνεχιζόμενων πράξεων στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η προθεσμία παράτασης για τα 20 (από τα συνολικά 55) έργα εκπνέει στις 31-12-2017, καθώς τα έργα αυτά είχαν ενταχθεί πριν τις 31-12-2014, ενώ για τα υπόλοιπα 35 έργα η προθεσμία παράτασης υλοποίησης εκπνέει στις 30-6-2018, καθώς τα εν λόγω έργα είχαν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Η παράταση αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα στους επενδυτές μας ώστε να ολοκληρώσουν τα έργα τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Παρά ταύτα, κι επειδή τα χρονικά περιθώρια εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας –τόσο των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης όσο και των επενδυτών μας– για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων του τοπικού προγράμματος προκειμένου να απορροφηθούν όλοι οι εγκεκριμένοι πόροι.

Άμεσα θα καλέσουμε σε συναντήσεις όλους τους επενδυτές μας, με προτεραιότητα αυτούς τα έργα των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2017, ώστε να επιλυθούν τυχόν προβλήματα και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση και η αποπληρωμή των έργων τους.

 

Ανάργυρος Πατακάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.