Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 609/16822/14-02-2017(ΦΕΚ 600 τ.Β’/24-02-2017) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λάβουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ(www.minagric.gr) μέχρι 27 Μαρτίου 2018.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας-γραφείο 246 και στο τηλέφωνο 2521351246.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ