ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α. ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ

 

 

Με απόφαση του Δημάρχου Παρανεστίου κ. Αναστάσιου Καγιάογλου, την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:

-Πέτρος Κυπραίος, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου. Του μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της ως άνω δημοτικής ενότητας:

 1. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.
 2. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.
 3. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου .
 4. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε. Νικηφόρου.
 5. Η συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 1. Λειτουργίας ΚΕΠ
 2. Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 3. Η εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα

-Ηρακλής Αλαγκιοζίδης, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου. Του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
 2. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
 3. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
 4. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών, πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Παρανεστίου.
 5. Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Παρανεστίου.

Επίσης του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων:

 1. Προγραμματισμού
 2. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 3. Η εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια», Πληροφορικής
 4. Η εποπτεία και ευθύνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ορίζεται να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
 5. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηρακλής Αλαγκιοζίδης που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πέτρο Κυπραίο.