Σε ανακοίνωση του Δήμου Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το 4849/2021 ΦΕΚ 207/Α/05-11-21 άρθρο 10, οι πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις βραχυχρόνιες αγορές όλης της χώρας (Εμποροπανηγύρεις, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας για τις εν λόγω αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον Δήμο.

Η παρούσα βεβαίωση είναι απαραίτητη σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις Εμποροπανηγύρεις σε όλη την επικράτεια αλλά και στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Αγορά «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 2022-2023».

Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατόπιν ραντεβού στο αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Δράμας (γρ. 112) υπόψη κας Καγκασίδου Μαρίας, τηλ: 2521350686, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο ταυτότητας ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
  2. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακή μηχανή δηλωμένη και συνδεδεμένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, και Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη.
  3. Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός φορέας.
  4. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων–ποτών Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  5. Αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ)(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
  6. Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος

Τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλούν στο mkaga@dimosdramas.gr  πριν το προγραμματισμένο ραντεβού.