Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ιδρύματος Μακεδονικού Βραβείου με μοναδικό θέμα την εξέταση προτάσεων για βράβευση με το Μακεδονικό Βραβείο.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΜΑΒ, αφού συζήτησαν τις προτάσεις που περιήλθαν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Ιδρύματος, αποφάσισαν ομόφωνα να μην απονεμηθεί βραβείο του Ιδρύματος Μακεδονικού Βραβείου την 28η Οκτωβρίου 2022, διότι οι υποψήφιοι των προτάσεων που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το με αριθμ. 3751/15-03-2001 Καταστατικό Σύστασης του Ιδρύματος και την αριθμ. 4000/ 19-06-2001 τροποποίηση αυτού.