Δ/NΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητα Δράμας, ανακοινώνεται ότι:

Μετά την υπογραφή της υπ’ αριθμ. 5824/5-7-2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ που αφορά την 5η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/Β/2016) Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» και την αύξηση των διαθεσίμων πιστώσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ, κατέστη δυνατή η ένταξη στον πίνακα των δικαιούχων για 133 επιπλέον υποψηφίους που ήταν ενταγμένοι στον πίνακα επιλαχόντων του υπομέτρου.

Με σκοπό την άμεση πληρωμή της Α’ δόσης στους 133 επιπλέον υποψηφίους, εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

Α) η 3η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: 96Α77ΛΒ-ΣΛΔ).

Β) Η 3η Τροποποίηση της υπ. Αριθ. Αρ. Πρωτ: ΦΜ.6.1./1898/ 19-7-2017 Απόφασης ‘Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 6Η277ΛΒ-ΟΥΨ).

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις, στον πίνακα δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1. της Περιφέρειας ΑΜΘ, περιλαμβάνονται συνολικά 1482 υποψήφιοι και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 28.271.500,00 €. Προκύπτουν επίσης δύο(2) εν δυνάμει δικαιούχοι με συνολική δημόσια δαπάνη 36.500€, οι οποίοι θα πληρωθούν μετά την υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών και επανεξέτασης του φακέλου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των Αποφάσεων α) στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), β)στο πρόγραμμα «Διαύγεια», γ) στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr), δ) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση ένταξης τους. Επίσης μπορούν να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

 

Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σαρίγκολη Ιωάννα