Αντίθετα με όσα δηλώνει η κυβέρνηση ότι τάχα συμμερίζεται το δυσβάστακτο φορτίο που σηκώνουν οι δήμοι εδώ και 12 χρόνια , είτε με την οικονομική κρίση , είτε με την πανδημία είτε τώρα με την ενεργειακή και τις επιπτώσεις του ουκρανικού πολέμου , στην πράξη άλλα , τελείως διαφορετικά αποδεικνύει.
Με νέα νομοθετική ρύθμιση , επιβάλλει 30% παρακράτηση και αναδρομικά , για τους κακοπληρωτές δήμους .

Η σχετική ρύθμισης συμπεριλαμβάνεται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση και έχει τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 27 του εν λόγω νομοσχεδίου , αναφέρεται :

« Ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4281/2014»

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)τροποποιείται ως προς τη μείωση του παρακρατούμενου ποσοστού και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.
Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται»

 

Πηγή: news-ta.gr