Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τέθηκε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 το σχέδιο νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας». Η διαδικασία λήγει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου.

Σε μήνυμά του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου αναφέρει: «Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας». Για το εν λόγω εγχείρημα της αναδιάρθρωσης των ως άνω Ιδρυμάτων συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Επιτροπή, στην οποία μετείχαν ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους και εκπρόσωποι των διοικήσεων των ιδρυμάτων. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίσθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο ομόφωνο πόρισμα, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του νομοσχεδίου.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, και δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται ακόμη σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00».

Με βάση το σχέδιο νόμου με έδρα τη Δράμα ιδρύεται Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,

β) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,

γ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,

δ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην τριών Τμημάτων (Δημόσιας Διοίκησης, Ανατολικών Γλωσσών και Γεωλογίας), τα οποία θα ξεκινήσουν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ιδρύονται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τους ήδη εγγραμμένους φοιτητές στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, αυτοί εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος έως τις 30-9-2019, η οποία δεν ανακαλείται. Η εκπαιδευτική λειτουργία των υφιστάμενων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..