Την παράταση συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης,  νοσηλευτών και εργαζόμενων σε ΟΤΑ έως 30 Ιουνίου, προβλέπει ο νόμος 4790/2021 του υπουργείου Υγείας, που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή και σήμερα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Παράλληλα με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η παράταση έως 30/6 της δυνατότητας προσλήψεων στο ΕΟΔΥ και στα ΤΟΜΥ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 4.
Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 88.
Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
  1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και του Ε.Ο.Δ.Υ., των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρατείνονται, από τη λήξη τους για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Άρθρο 91.
Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30ή.6.2021.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Άρθρο 9.
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και τη μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 10.
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Πηγή: aftodioikisi.gr