ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

 

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Αντένα της Υποστηρικτικής Δομής σε Περιφερειακό επίπεδο του προγράμματος Άξονα 3 για τον Νομό Δράμας και ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγισης LEADER) Νομού Δράμας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποφάσισε τη χορήγηση νέας παράτασης στην προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών έργων τα οποία είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του Άξονα 3 και του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.4 και στο Μέτρο 19, αντίστοιχα, του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου, ως προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των έργων ορίζεται η 28-9-2018, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Τα αιτήματα πληρωμής των επενδυτών υποβάλλονται πλήρη, συνοδευόμενα από τα τιμολόγια και τις αντίστοιχες αποδείξεις εξόφλησής τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνίες προγενέστερες της τελικής ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος, δηλαδή πριν την 28η Σεπτεμβρίου 2018. Επίσης για την παραλαβή και αποπληρωμή των έργων είναι απαραίτητη η ύπαρξη αδειών λειτουργίας, δόμησης κ.λπ. όπου αυτές απαιτούνται.

Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ολοκλήρωση και η λειτουργία του επενδυτικού έργου, υπάρχει κίνδυνος για την απαίτηση ακόμη και της επιστροφής της εισπραχθείσας επιχορήγησης.

Η νέα αυτή παράταση αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα στους επενδυτές μας ώστε να ολοκληρώσουν τα έργα τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Ωστόσο, απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας –τόσο των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης όσο και των επενδυτών μας– για την επιτυχή κι έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των τοπικών προγραμμάτων, προκειμένου να αποσοβηθεί και ο παραμικρός κίνδυνος απαίτησης για επιστροφή επιχορήγησης και να απορροφηθούν όλοι οι εγκεκριμένοι πόροι.

 

2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108/30.03.2018 Πρόσκλησης (παράταση μέχρι 15/10/2018)

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. πρωτ. 1.2/ΠΡΑΚΤ.7/27.02.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
  2. Το με αρ. πρωτ. 675/19.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.
  3. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.10/30.05.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
  4. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.13/27.08.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

Ανακοινώνει την 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108/30.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου». Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:

5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03/04/2018.

5.3 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15/10/2018.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την Δευτέρα 15/10/2018 και δίδεται προθεσμία για να κατατεθεί ο «φυσικός φάκελος», δηλαδή η πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης έως τη Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 14:00.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ