ΤΙ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

Ζητήματα σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού ζητάει να διερευνηθούν με μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία ο κ. Δημήτρης Μπόσκος, κάτοικος του Βώλακα Δράμας. Συγκεκριμένα η μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία κατά παντός υπευθύνου έχει κοινοποιηθεί από τον κ. Μπόσκο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Διεύθυνση Δασών Δράμας, στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Δράμας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στη μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία του κ. Μπόσκου περιλαμβάνονται, ως επισυναπτόμενα, δημοσιεύματα εφημερίδων και ιστοσελίδων, καθώς και δημόσια έγγραφα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ή στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα θέματα που τίθενται προς διερεύνηση από τη μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία

Με την αναφορά – καταγγελία του, ο κ. Μπόσκος, αφού αναπτύσσει ένα λεπτομερές ιστορικό των τελευταίων ετών, ισχυρίζεται και ζητάει να διερευνηθούν τα εξής θέματα όσον αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού:

«-Εάν τηρούνται οι προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας ή εάν συντρέχει περίπτωση υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των υδάτων, εν σχέσει με τις εν λειτουργία πλέον εγκαταστάσεις.

-Τι αναφέρει σχετικώς η παραδοθείσα πλήρης αποτύπωση και καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. Φαλακρού από τον Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος ανάλαβε τη συγκεκριμένη εργασία.

-Κατά πόσο είναι νόμιμη η εκμίσθωση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία της νομιμοποίησης και αποδεδειγμένα έχουν αυθαιρεσίες.

-Πότε συντάχθηκε και τι περιλάμβανε το πρωτόκολλο παραλαβής των εγκαταστάσεων προς την Περιφέρεια Α.Μ.Θ./Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

-Εάν επί τυχόν παραβάσεων των υφιστάμενων κανόνων και της κείμενης νομοθεσίας, προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους εκάστοτε υπόχρεους ή υπεύθυνους ή αρμόδιους για έλεγχο.

Τέλος, παρακαλώ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω ιστορούμενα

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα (και) κάποιας άλλης Υπηρεσίας, να διαβιβαστεί η

παρούσα αρμοδίως για τα περαιτέρω».

Το ιστορικό που περιλαμβάνεται στη μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία

Η μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία περιλαμβάνει ιστορικό σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού κατά την πρόσφατη χρονική περίοδο των τελευταίων 16 μηνών. Φυσικά, τα όσα αναφέρει ο κ. Μπόσκος, θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για να κρίνουν και να διερευνήσουν το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς – καταγγελίας.

Ο κ. Μπόσκος αρχικά αναφέρεται σε δελτίο τύπου, στις 30 Νοεμβρίου 2021, από τον τότε Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος εξηγούσε τους λόγους αδυναμίας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει καθ’ ότι κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν βάζει την υπογραφή του». Όπως επισημαίνει ο κ. Μπόσκος, «ο ανωτέρω κατά τόπον αρμόδιος αιρετός Αντιπεριφερειάρχης εξηγούσε αναλυτικά ότι είχε εκδοθεί και τεθεί υπόψιν του σειρά εγγράφων που απαριθμούσαν τα υφιστάμενα προβλήματα».

Στη συνέχεια ο κ. Μπόσκος κάνει λόγο για συμφωνητικό απευθείας ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών, στις 29 Απριλίου 2022, με το οποίο ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ ανέθεσε σε Πολιτικό Μηχανικό την υπηρεσία: «νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ), συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των εγκαταστάσεων στην περίκλειστη έκταση των 8.000,00 τ.μ. κυριότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (και υπό παραχώρηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), έναντι αμοιβής 14.699,99 €». Όπως σημειώνει ο κ. Μπόσκος, η ανατιθέμενη υπηρεσία αποτελείτο από δύο επιμέρους εργασίες, οι οποίες αφορούν την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων (αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών κτιρίων και εγκατεστημένου εξοπλισμού αναβατήρων και διάθεσης λυμάτων) κλπ. όπως υφίστανται επί τόπου, και την έκδοση των πράξεων υπαγωγής αυθαιρέτων σύμφωνα με τη νομοθεσία ή την υποβολή αρμοδίως των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στα πλαίσια νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων μέσω άλλης θεσμικής διαδικασίας εφόσον προβλεφθεί ή προκύψει. Συνεχίζοντας ο κ. Μπόσκος, επισημαίνει πως με τροποποίηση της σύμβασης, η οποία ακολούθησε (29/9/2022), η εξόφληση της προαναφερθείσας υπηρεσίας θα γίνει σε δύο δόσεις, εκ των οποία η πρώτη πληρώθηκε. «Συνεπώς έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί πλήρης αποτύπωση και καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. Φαλακρού, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης λυμάτων. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία της νομιμοποίησης του συνόλου των εγκαταστάσεων, διότι όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα τροποποίηση, το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει η υπαγωγή των αυθαιρέτων που εντοπίστηκαν από την υπηρεσία είναι αυτό της ΚΑΤ 5 του Ν. 4495/2017 και για την συγκεκριμένη ΚΑΤ, η πλατφόρμα του ΤΕΕ είναι ανενεργή από τις 30-09-2020», σημειώνει ο κ. Μπόσκος στη μηνυτήρια αναφορά καταγγελία του.

Ακολούθως ο κ. Μπόσκος αναφέρεται στην «Έκθεση Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 2022» του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω των τοπικών Μ.Μ.Ε., ενώ είχε συζητηθεί νωρίτερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ. Ο κ. Μπόσκος επισημαίνει πως στην Έκθεση Πεπραγμένων «αναφέρεται ως υποκεφάλαιο η “Επαναλειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, με όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και ασφάλειας”. Εκεί επισημαίνεται ότι “Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, το μοναδικό Χιονοδρομικό Κέντρο σε όλη την Περιφέρειά Α.Μ.Θ., τέθηκε σε πλήρη και νόμιμη λειτουργία για την χειμερινή περίοδο 2022-2023…». Ακόμη, συνεχίζει ο κ. Μπόσκος, «στην ίδια έκθεση πεπραγμένων περιλαμβάνεται ως επιμέρους παρέμβαση η “Τροποποίηση της σύμβασης ‘Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και 2021-2022’ για τη λειτουργία του Χ.Κ.Φ. την περίοδο 2022-2023, με Προϋπολογισμό 262.303,95 ευρώ με το ΦΠΑ” και γίνεται λόγος για επέκταση της προηγούμενης σύμβασης». Στη μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία του, ο κ. Μπόσκος ισχυρίζεται πως η ανάδοχος εταιρεία για τη συγκεκριμένη σύμβαση «δεν φαίνεται να συνεχίζει για την χιονοδρομική περίοδο 2022-2023, παρόλο που στην ανωτέρω έκθεση πεπραγμένων 2022 γίνεται λόγος για επέκταση της προηγούμενης σύμβασης. Επιπλέον, δεν εντοπίζεται ούτε ανάρτηση αντίστοιχης απόφασης ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης για την νέα χιονοδρομική περίοδο 2022-2023 ή έστω κάποια έκθεση της ανωτέρω επιτροπής σχετικά με την πορεία της άνω σύμβασης έως τη χιονοδρομική περίοδο 2021-2022».

Στη συνέχεια της μηνυτήριας αναφοράς – καταγγελίας του, ο καταγγέλλων αναφέρεται στην εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2022-2023, όπου μετά από δημοπρασία αναδείχθηκε ανάδοχος με το ποσό των 3.200 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τον κ. Μπόσκο, ο οποίος επικαλείται σχετικό διαδικτυακό δημοσίευμα. Όπως ισχυρίζεται, «δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί η ανάρτηση της σχετικής μισθωτικής σύμβασης. Πάντως, σύμφωνα με πλείστα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (αλλά και σύμφωνα με την άνω έκθεση πεπραγμένων), το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού λειτουργεί φέτος κανονικά για την τρέχουσα χιονοδρομική περίοδο».

Επίσης ο κ. Μπόσκος σημειώνει πως στη διακήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και λοιπών εγκαταστάσεων στο Φαλακρό όρος κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2022-2023 αναφέρεται ότι εκμισθώνεται η περίκλειστη από το ΧΚΦ έκταση των 8.000,00 τ.μ. (κυριότητας Γ.Γ.Α.), που παραχωρήθηκε με κοινή απόφαση προς την Περιφέρεια ΑΜΘ/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και παραδόθηκε με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

Όπως ισχυρίζεται και αναφέρει ο κ. Μπόσκος, ερευνητέο είναι «πότε συντάχθηκε και τι περιλάμβανε το αναφερόμενο πρωτόκολλο παραλαβής προς την Περιφέρεια ΑΜΘ/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας», «κατά πόσο είναι νόμιμη η εκμίσθωση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία της νομιμοποίησης και αποδεδειγμένα έχουν αυθαιρεσίες», «με ποιον τρόπο έγινε επέκταση της προηγούμενης σύμβασης “Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού” με προϋπολογισμό 262.303,95 ευρώ για την χιονοδρομική περίοδο 2022-2023…», καθώς και «ποια είναι η επ’ αυτού θέση ή τυχόν σχετική έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την πορεία της άνω σύμβασης για την οποία είχε οριστεί η επιτροπή αυτή».

Ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων

Ένα άλλο θέμα που τίθεται από τον κ. Μπόσκο μέσω της μηνυτήριας αναφοράς – καταγγελίας του αφορά τη διαχείριση των λυμάτων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο καταγγέλλων αναφέρει πως στις 24 Δεκεμβρίου 2019 εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού Δράμας» και προσθέτει πως σύμφωνα με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Μάλιστα, στην εξειδίκευση του συγκεκριμένου έργου, αναφέρεται πως «Τα αστικά λύματα που προέρχονται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. υποβάλλονται σε επεξεργασία σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)».

Ο κ. Μπόσκος επ’ αυτού του θέματος, το οποίο έχει σημαντικές περιβαλλοντικές προεκτάσεις, εφόσον φυσικά ισχύουν τα καταγγελλόμενα, ισχυρίζεται τα εξής: «Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, οι εγκαταστάσεις του Χ.Κ. έχουν εκμισθωθεί από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. σε ιδιώτη και χρησιμοποιούνται από το κοινό στην τρέχουσα χιονοδρομική περίοδο χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία οποιαδήποτε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων. Ούτε προκύπτει ότι έχει οριστεί κάποιος υπεύθυνος λειτουργίας και επιβλέπων του συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης ή ότι έχει γίνει κάποια ενέργεια από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας. Αντιθέτως, το μόνο που υφίσταται και χρησιμοποιείται σήμερα στο Χ.Κ. Φαλακρού είναι ένας μικρός βόθρος που είχε κατασκευαστεί από δεκαετίες και εξυπηρετούσε τις, περιορισμένες τότε, ανάγκες της παλαιάς χρήσης του ορειβατικού καταφυγίου κατά το χρόνο κατασκευής του (δεκαετία ’80) και που βεβαίως είχε φτιαχτεί με τις τότε -όποιες- προδιαγραφές που φυσικά καμία σχέση δεν έχουν με τις προδιαγραφές υγιεινής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων που θέτει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων. Το ζήτημα, πέραν του προφανούς κινδύνου δημόσιας υγείας για τους επισκέπτες των εγκαταστάσεων του Χ.Κ., εγκυμονεί πιθανότατα σοβαρούς κινδύνους και για τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων, διότι είναι γνωστό ότι στο όρος Φαλακρό, εξαιτίας της υφής των πετρωμάτων, σχηματίζονται φυσικές καταβόθρες που διοχετεύουν το νερό προς τις πηγές στην πεδιάδα και την πόλη της Δράμας. Μια αυτοψία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κρίνεται αναγκαία για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης».