ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Με απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνας Μιχαηλίδου (Φ.Ε.Κ. Β’ 1904/18-5-2020) ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 28 Δήμους σε όλη τη χώρα για το 2020. Ανάμεσα στους Δήμους που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι και ο Δήμος Προσοτσάνης με την παιδική – εξοχική κατασκήνωση στην Καλλιθέα.

Με τα 14 άρθρα της ΚΥΑ ορίζεται ο τρόπος διοίκησης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, παράμετροι λειτουργίας, τι ισχύει για τους φιλοξενούμενους, τις διαδικασίες συμμετοχής, λεπτομέρειες για το προσωπικό και τον έλεγχο λειτουργίας.

Από τις διατάξεις της Απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.410.000,00 ευρώ. Η δαπάνη αυτή – στην οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων – θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2020, με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις, καθώς και οι Δήμοι που θα προετοιμάσουν τις κατασκηνώσεις για μελλοντική λειτουργία.

Όσον αφορά το προσωπικό, κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση πλαισιώνεται από: α) ένα συντονιστή, β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά, γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά, δ) ένα γιατρό, ε) ένα νοσοκόμο, στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά, ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά, η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) ένα διαχειριστή, ι) ένα βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα, ιβ) ένα βοηθό μάγειρα, ιγ) έναν αποθηκάριο, ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών, ιε) ένα φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Το προσωπικό θα κατανεμηθεί από το Υπουργείο Εργασίας σε κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή του από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται:

  1. παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθερισμού

Β. ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ.

Γ. ενήλικοι με αναπηρίες

Απαραίτητη για κάθε κατηγορία είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης.

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) γίνονται στους Δήμους που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις μέχρι την 5η Ιουνίου 2020.