Ο Δήμος Παρανεστίου ενημερώνει τους δημότες του ότι σύμφωνα με τον Ν. 4764/20 άρθρο 165 του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης – εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε 100 δόσεις ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Παρανεστίου δικαιούχοι είναι:

α) Επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) Εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ββ) είναι άνεργοι, βγ) Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, βδ) Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται όλες οι οφειλές ακόμη και αυτές που βεβαιώθηκαν έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Σε περίπτωση εφ’ άπαξ πληρωμής του ποσού απαλλάσσεστε πλήρως των προστίμων και προσαυξήσεων.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων χωρίς την απαλλαγή των προστίμων και προσαυξήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ποσό οφειλής σας και τον αριθμό των δόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με το τηλέφωνο 2521352313 κ. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα ή να επισκεφθείτε ένα από τα ΚΕΠ  του Δήμου μας Παρανεστίου, Νικηφόρου και Αδριανής.