ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και Βουλευτές άλλων νομών της Ν.Δ., μέλη της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτών αλλά και για τις ανανεώσεις των αποσπάσεων στην αλλοδαπή.

Επικρατεί μια γενικευμένη σύγχυση και αναστάτωση στους κόλπους των λειτουργών της εκπαίδευσης διότι δεν γνωρίζουν τις ακριβείς προθέσεις του Υπουργείου. Και ενώ το Υπουργείο προχώρησε στη συγκρότηση ομάδας εργασίας με αποστολή την καταγραφή των προβλημάτων της εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και την υποβολή προτάσεων, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η ομάδα αυτή περάτωσε τις εργασίες της και εάν παρέδωσε σχετική πρόταση, το περιεχόμενο της οποίας και παραμένει παντελώς άγνωστο.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως γνωστόν, κατ’ άρθρον 108 παρ. 1 Συντάγματος, το Ελληνικό Κράτος οφείλει να μεριμνά για την ζωή του αποδήμου Ελληνισμού και την διατήρηση των δεσμών του με την μητέρα Πατρίδα. Επίσης, οφείλει να μεριμνά «για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 Συντ. η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Τούτων δοθέντων, η Ελληνική Πολιτεία και το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας υποχρεούται να μεριμνά συστηματικά για τα ανωτέρω, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στους ομογενείς και στους Έλληνες του Εξωτερικού ποιοτική παιδεία μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα και πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κατ’ επέκταση, το Ελληνικό Κράτος οφείλει να αποσπά ή να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, σεβόμενο τις εκάστοτε διαμορφωμένες πραγματικές συνθήκες.

Παρά ταύτα, έως και σήμερα, δεν έχει εκδοθεί καμία κανονιστική προκήρυξη ή εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών εξωτερικού αλλά και για τις ανανεώσεις των αποσπάσεων με αποτέλεσμα να επικρατεί μία γενικευμένη σύγχυση και αναστάτωση στους κόλπους των λειτουργών της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις ακριβείς προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Και όχι μόνον τούτο, αλλά ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς εκείνους που ήδη υπηρετούν στην αλλοδαπή άνευ επιμισθίου και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει καταφέρει να αναστατώσει πολλαπλώς τις οικογένειές τους, καθώς με το άρθρο 26 του Ν. 4415/2016 εισήχθησαν νέα κριτήρια για τις ανανεώσεις των αποσπάσεών τους. Κατά τούτο, δεν μπορεί να γίνει ευχερώς αντιληπτό πως δια των τεθεισών χρονικών προϋποθέσεων (συνολικός χρόνος απόσπασης και χρόνος τέλεσης γάμου) εξορθολογίζεται το σύστημα των ανανεώσεων αποσπάσεων εξωτερικού, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα κριτήρια, λόγω του αυθαίρετου χαρακτήρα τους, καταλήγουν να κλονίζουν τις ζωές και τις επιλογές των λειτουργών της εκπαίδευσης, τον σεβασμό των οποίων επιτάσσει η χρηστή διοίκηση, η καλή πίστη και προεχόντως το Σύνταγμα μέσα από την προστασία του θεσμού της οικογένειας.

Ως δε προσφάτως πληροφορήθηκα, για τα ανωτέρω ζητήματα το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην συγκρότηση ομάδας εργασίας με αποστολή την καταγραφή των προβλημάτων της εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και εντεύθεν την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αποσπάσεων. Παρά ταύτα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η ομάδα αυτή περάτωσε τις εργασίες της και εάν παρέδωσε σχετική πρόταση, το περιεχόμενο της οποίας και παραμένει παντελώς άγνωστο, ως άγνωστες παραμένουν και οι γενικότερες προθέσεις του Υπουργείου στον τομέα αυτό, γεγονός που αν μη τι άλλο προβληματίζει.

Εν όψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το κεφάλαιο παιδεία ομογενών δεν πρέπει να εντάσσεται σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι σχετικές προκηρύξεις και εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις και τις ανανεώσεις των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018; Πότε αναμένεται η έκδοση αυτών;
  2. Ποια η σκοπιμότητα και ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 4415/2016 και των χρονικών κριτηρίων που ορίστηκαν σε αυτό; Σκοπεύει το Υπουργείο, ως φημολογείται, να προβεί σε αναθεώρηση της διάταξης αυτής; Και εάν ναι, σε ποια κατεύθυνση;
  3. Λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και του γεγονότος ότι οι ανανεώσεις των αποσπάσεων των άνευ επιμισθίου υπηρετούντων στην αλλοδαπή εκπαιδευτικών παρίστανται συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο, για ποιο λόγο επιχειρεί το Υπουργείο να περιορίσει τις ανανεώσεις, επιλέγοντας κατ’ αποτέλεσμα των υφισταμένων νομοθετικών διατάξεων την διενέργεια νέων αποσπάσεων που θα επιφέρουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος ως εκ της υποχρέωσης καταβολής επιμισθίων εξωτερικού;
  4. Ποιο το πόρισμα της ομάδας εργασίας που όρισε το Υπουργείο για τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης; Να μου χορηγηθεί αντίγραφο του σχετικού πορίσματος / προτάσεως.
  5. Σε ό,τι αφορά την ανέγερση του Σχολείου του Μονάχου και τις διενέξεις που υφίστανται με τον Δήμο Μονάχου, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή θα προβεί το Υπουργείο Παιδείας για την επίλυση του προβλήματος; Και εν τέλει, πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της σχολικής αυτής μονάδος;