ΚΡΙΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Οριστικά φαίνεται να μπαίνει τέλος στο θέμα της ανάδειξης του κ. Τάσου Ζουμπούλογλου στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου, μετά από πρόσφατη απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152, η οποία εξέτασε και απέρριψε σχετική προσφυγή του πρώην Δημάρχου Δοξάτου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τάσου Χατζηλαζάρου. Φυσικά, υπάρχει και το δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία ενδεχομένως να είναι χρονοβόρα.

Η Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152, η οποία είναι αρμόδια για να εξετάζει τυχόν προσφυγές επί αποφάσεων του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως δευτεροβάθμιο όργανο στην αυτοδιοίκηση, συνεδρίασε στις 16 Μαΐου 2017 και μεταξύ άλλων θεμάτων εξέτασε και την προσφυγή του κ. Χατζηλαζάρου κατά απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την οποία ακυρωνόταν προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου που ανακήρυσσε ως Πρόεδρο τον κ. Ανέστη Σερέτη, πρώτο σε σταυρούς εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κρίνοντας ότι ο κ. Ζουμπούλογλου με τις 11 ψήφους (έναντι 15 λευκών ψηφοδελτίων) δεν είχε συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία καλούσε το σώμα να ανακηρύξει ως Πρόεδρο τον κ. Ζουμπούλογλου (γεγονός που συνέβη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9 Απριλίου 2017). Την ίδια θέση, περί εσφαλμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διατυπώνει και ο εισηγητής του θέματος στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152. Στην εισήγηση γίνεται αναφορά στη νομοθεσία, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διαδικασία εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, στις ψηφοφορίες που θα πρέπει να διεξαχθούν (αρχικά εντός κάθε παράταξης αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και στη συνέχεια στο σύνολο του σώματος), καθώς και στις ψήφους που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος. «Στη δε δεύτερη φάση όπου διενεργείται η εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρεται ρητά ότι ακόμη και αν οι θετικές ψήφοι είναι λιγότεροι από τις αρνητικές θα υπάρχει εκλογή. Και τούτο γιατί ο νομοθέτης δεν επιθυμεί την μη εκλογή μελών για τα αξιώματα του δημοτικού συμβουλίου, αλλά ενδιαφέρεται για την νόμιμη και γρήγορη εγκατάσταση των αρχών ώστε να μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να λειτουργεί άμεσα» σημειώνεται στην εισήγηση του μέλους της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152.

Επιπλέον, στην εισήγηση αναφέρεται ότι η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. δεν υπόκειται στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152 και για αυτό το λόγο ο εισηγητής προτείνει η προσφυγή του κ. Χατζηλαζάρου να κριθεί απαράδεκτη. Η Επιτροπή δέχτηκε την εισήγηση και ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 ενώπιον της Επιτροπής εμφανίστηκαν και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους οι κ.κ. Τάσος Χατζηλαζάρου, Τάσος Ζουμπούλογλου και ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δημήτρης Δαλακάκης.