ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

  • Υλοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

 

1ο Έργο: «Συμπλήρωση – έλεγχος – επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και ανακατασκευή WC κοινού Δικαστικού Μεγάρου Δράμας»

  1. Συνοπτική περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των WC κοινού και την συμπλήρωση – έλεγχο των μέτρων πυροπροστασίας του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της υγιεινής, της ασφάλειας αλλά και της αισθητικής των συγκεκριμένων χώρων και για την πυρασφάλεια του κτιρίου.

-Κατασκευή τριών συγκροτημάτων WC: ανδρών (τριών θέσεων), γυναικών (τριών θέσεων) και ΑΜΕΑ (μίας θέσεως).

-Δημιουργία 2ης εξόδου κινδύνου που να καλύπτει όλους τους ορόφους, με την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού ανοικτού κλιμακοστασίου, στην δυτική πλευρά του κτιρίου (οδός Μ. Αλεξάνδρου).

-Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς (άρθρο 8 – Π.Δ. 71/88), στους επικίνδυνους χώρους του υπογείου.

-Αποξήλωση του υπάρχοντος αντλητικού συστήματος στο χώρο του υπογείου, και τοποθέτηση ενός σύγχρονου τρίδυμου πυροσβεστικού συγκροτήματος.

-Έλεγχος και συμπλήρωση του υπάρχοντος μόνιμου υδροδοτικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές, δίκτυο σωληνώσεων, μάνικες, βάνες, εξαρτήματα ελέγχου, υδροδότης Π.Υ., πυροσβεστικός σταθμός κ.λ.π.).

-Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και δίδυμων προβολέων ασφαλείας 2 x 21 W, επιπλέον των υπαρχόντων και σήμανση των οδεύσεων διαφυγής.

-Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, με τοποθέτηση: ανιχνευτών, φαροσειρήνων συναγερμού και μπουτόν, διευθυνσιοδοτούμενων τύπων, που θα πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς. Τοποθέτηση νέου διευθυνσιοδοτούμενου κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης με μπαταρία, συνδεδεμένου με τα μέσα πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, μπουτόν, φαροσειρήνες).

-Έλεγχος των υπαρχόντων πυροσβεστήρων – αντικατάσταση όσων έχουν τυχόν λήξει ή δεν λειτουργούν σωστά – προμήθεια κι εγκατάσταση νέων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (λήψη από τους προμηθευτές βεβαίωσης καταλληλότητας και καλής λειτουργίας).

Β. Προϋπολογισμός έργου – χρηματοδότηση

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 257.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το 1ο Έργο ξεκίνησε.

2ο Έργο: «Επισκευή συντήρηση κτηρίου Δικαστικού Μεγάρου Δράμας (ενεργειακή αναβάθμιση)»

Το παρόν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας. Η σκοπιμότητα του έργου είναι η ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.

Α’ Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο συνολικής δόμησης 3.093,62 μ2.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει:

  1. Κατασκευή εξωτερικού κελύφους με τοποθέτηση θερμομόνωσης πάχους 10 εκ. εξωτερικά (πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη) και έγχρωμο επίχρισμα, τοποθέτηση κουφωμάτων από αλουμίνιο με διπλούς θερμομονωτικούς-ηχομονωτικούς-ανακλαστικούς υαλοπίνακες.
  2. Στεγανοποίηση δώματος με αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου ασφαλτόπανου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα για την δημιουργία ρύσεων και επαλείψεις σε τρεις στρώσεις χυτών ελαστικών μεμβρανών πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού τύπου Hyperdesmo CLV, συμπεριλαμβανομένων του ασταρώματος της σφράγισης των ρηγματώσεων – περιμέτρων του δώματος και την προστατευτική βαφή της μεμβράνης.
  3. Κατασκευή εσωτερικά θερμομόνωσης των οροφών με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10 εκ., κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδες και τοποθέτηση φωτιστικών LED.
  4. Κατασκευή δύο μεταλλικών ραμπών ΑΜΕΑ στην πρόσοψη και πίσω όψη του κτιρίου.
  5. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με επικάλυψη από επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα στην πρόσοψη του κτιρίου.
  6. Αποκατάσταση επισκευή όλων των φθαρμένων επιφανειών σκυροδέματος ή σοβάδων με υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού περιμετρικά του κτιρίου και στο ύψος των στηθαίων του δώματος.

Β. Προϋπολογισμό έργου – χρηματοδότηση

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 950.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τις δύο αποφάσεις:

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (ΑΔΑ: 68Σ246ΨΧΥΙ-2ΝΟ),
  2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω6ΔΧ46ΨΧΥΙ-ΣΡΒ).