ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΙΝΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ

  • Το έργο αφορά την «Κατασκευή κερκίδων και αίθουσας προθέρμανσης Εθνικού Σταδίου Δράμας»

 

 

Με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς από τον Δραμινό εφοπλιστή κ. Άρη Θεοδωρίδη, εμπνευστή και ιδρυτή της ΑΜΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ», ο οποίος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την δαπάνη εκπόνησης τεχνικών μελετών για το έργο: «Κατασκευή κερκίδων και αίθουσας προθέρμανσης Εθνικού Σταδίου Δράμας».

Όπως αναφερόταν στην εισήγηση για τη λήψη απόφασης, ο κ. Θεοδωρίδης εκδήλωσε την πρόθεσή του να προβεί στη δωρεά προς τον Δήμο Δράμας των απαιτούμενων μελετών και συγκεκριμένα, της εδαφοτεχνικής μελέτης, της Τοπογραφικής μελέτης, της Αρχιτεκτονικής μελέτης, της Στατικής μελέτης, της μελέτης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ, για το έργο «Κατασκευή κερκίδων και αίθουσας προθέρμανσης Εθνικού Σταδίου Δράμας» στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης της Δράμας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η δωρεά γίνεται κατόπιν επαφών και διεργασιών με το Δήμαρχο Δράμας.

Ο κ. Θεοδωρίδης, αναφέρεται στην απόφαση, θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την για το έργο «Κατασκευή κερκίδων και αίθουσας προθέρμανσης Εθνικού Σταδίου Δράμας» στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης της Δράμας και ειδικότερα της Εδαφοτεχνικής μελέτης, της Τοπογραφικής Μελέτης, της Αρχιτεκτονικής μελέτης, της Στατικής μελέτης και της μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως: α) Γεωτεχνική μελέτη, β) Τοπογραφική Μελέτη, γ) Αρχιτεκτονική Μελέτη (η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη ορατότητας καθώς και τη μελέτη πρόσβασιμότητας ΑΜΕΑ), δ) Στατική Μελέτη, ε) Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, μελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, κ.α.) ζ) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου (η οποία συνυπογράφεται από τους μελετητές Αρχιτεκτονικών και Η/Μ) θ) τεύχη δημοπράτησης (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημοπράτηση του έργου). Για την σύνταξη των ανωτέρω μελετών οι μελετητές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία θα τους δοθούν από τον δήμο Δράμας.

Επίσης στο αντικείμενο της δωρεάς περιλαμβάνεται η σύνταξη τουλάχιστον των ακόλουθων τευχών δημοπράτησης του έργου: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Προμέτρηση, γ) Προϋπολογισμός, δ) Τιμολόγιο – Ανάλυση Τιμών (όπου απαιτείται), ε) Τεχνικές Προδιαγραφές (για όσες εργασίες δεν περιγράφονται στις ΕΤΕΠ) και των ΣΑΥ – ΦΑΥ.

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 4 μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος του δωρητή.