ΑΡΘΡΟ

Της Βασιλικής Γ. Χατζοπούλου

Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας

Κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA»

Η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών εκτός δικαστηρίων, είναι μια οικειοθελής διαδικασία, στην οποία μπορούν να προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι είτε πριν από την έναρξη της οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας είτε μετά την έναρξή της και, μάλιστα, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.

Τα πρακτικά διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019 (Νόμος περί Διαμεσολάβησης) και εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του νόμου αυτού, κατατεθούν στη γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου, αποτελούν τίτλο εκτελεστό και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι για τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος, ακόμη και στις περιπτώσεις, που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές.

Με την με αριθμό 1292/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επιλύεται και νομολογιακά πλέον το ζήτημα για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών, που αφορούν σε ακίνητα, με μικρότερο για τους ενδιαφερόμενους κόστος και σε συντομότερο χρόνο σε σχέση με τις διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων.

Ειδικότερα, η ως άνω απόφαση έκανε δεκτή την αίτηση-αντιρρήσεις των αιτούντων, οι οποίοι ζήτησαν από το Δικαστήριο και κατόπιν αρνήσεώς της αρμόδιας προϊσταμένης του κτηματολογικού γραφείου, να υποχρεωθεί αυτή να καταχωρήσει στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου το πρακτικό διαμεσολάβησης, με το οποίο αναγνωρίζονταν ως συγκύριοι του ακινήτου με τα προσόντα της χρησικτησίας και ως εκ τούτου να διορθωθεί η εσφαλμένη εγγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, με μικρό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα, να επιλύσουν με συμφωνία, που θα εμπεριέχεται σε πρακτικό διαμεσολάβησης, ιδιωτικές διαφορές, που αφορούν σε εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως η νομή ή η κατοχή και, ειδικότερα, διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ ιδιωτών σχετικά με ανακριβείς εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία, με τις οποίες προσβάλλονται δικαιώματα σε ακίνητα.