ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Σε ανακοίνωση του Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη αναφέρονται τα εξής:

Τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και  Ανάπτυξης, έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες δυνατότητες επιπρόσθετης ενίσχυσης του έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί και την εξόφληση οφειλών τους, αλλά και έργα λόγω έκτακτων αναγκών.

Τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», έχουν ως βασικό στοιχείο τους την δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια θα εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να βαρύνουν τους δήμους.

Με τις Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί, ενεργοποιείται συνολική χρηματοδότηση ύψους 580 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», από τα συνολικά 740 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για το 2018 και τα 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους Δήμους της χώρας να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στα Προγράμματα αυτά και μάλιστα με άμεση έγκριση και πολύ απλές διαδικασίες.

Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αφορούν τις:

  1. «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ύψους 200 εκατ. ευρώ
  2. «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», ύψους 200 εκατ. ευρώ
  3. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ύψους 60 εκατ. ευρώ
  4. «Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων» ύψους 50 εκατ. ευρώ
  5. «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  Χαρών των Δήμων της Χώρας» ύψους 70 εκατ. ευρώ

Για το Νομό Δράμας οι Δήμοι που υπέβαλαν προτάσεις και ήδη έχουν εγκριθεί είναι:

Ι) Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων,

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΔΕ – ΥΠΕΣ: 10.000,00 €

Ίδιοι πόροι: 1.780,00 €

Σύνολο: 11.780,00 €

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΔΕ – ΥΠΕΣ: 46.474,29 €

Ίδιοι πόροι: 0,00 €

Σύνολο: 46.474,29 €

ΙΙ) Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΔΕ – ΥΠΕΣ: 215.000,00 €

Ίδιοι πόροι: 11.222,40 €

Σύνολο: 226.222,40 €

Στο σύνολο της χώρας οι προτάσεις που ήδη έχουν εγκριθεί ανέρχονται στο ποσό των 40.335.406,65 €

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος» αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων για:

-Την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

-Την αγροτική οδοποιία με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση.

Τα δύο συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν έμπρακτη αποτύπωση της πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τους περιορισμούς των δημοσιονομικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, δίνουν έμφαση σε στοχευμένα έργα υποδομών, με μεγάλη κοινωνική απόδοση και αναπτυξιακή προοπτική για τους δήμους.

Σημαντικό στοιχείο για την ένταξη έργων στα προγράμματα αυτά αποτελεί η ιεράρχηση των αναγκών και η γρήγορη ολοκλήρωση των τεχνικών δελτίων από την πλευρά των Δήμων.