ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΥΡΟΣ»

 

 

Η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, στη Δράμα και συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο «ΚΟΥΡΟΣ», στις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Συνεδρίαση της Επιτροπής θα παραβρεθεί και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθης Γιαννακίδης.

 

Το πρόγραμμα της Συνεδρίασης

 

Η ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει ως εξής:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020

 1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017.
 2. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Συμπεράσματα / ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής.
 3. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος.
 4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος, την αξιολόγηση της Επικοινωνίας καθώς και τις δραστηριότητες και τα μέτρα ενίσχυσης της προβολής που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων (αναφέρονται ενδεικτικά).

-Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών

-Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής

-Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού

Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+

 1. Άλλα θέματα
 2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, συγκροτήθηκε με την αριθ. 1621/17.03.2015 (ΦΕΚ 536/Β΄/06.04.2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης και τροποποιήθηκε η σύνθεσή της με την αριθ. 2542/27.04.2015 (ΦΕΚ 835/Β΄/14.05.2015) απόφαση του ιδίου.

Σε αυτήν προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου είναι, πέραν του ως άνω Περιφερειάρχη:

-Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης

-Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

-Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)

-Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

-Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος

Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

-Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

-Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

-Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

-Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

-Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

-Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

-Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

-Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

-Εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

-Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.