ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στην 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με την αριθ. 581/2020 απόφασή της, έγινε έγκριση Πρακτικού της διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Επαρχ. Οδού Νο7 Παρανεστίου-Διποτάμων», προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 18%.