ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στην 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με την αριθ. 580/2020 απόφασή της, έγινε έγκριση Πρακτικού της διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχ. Οδού Νο 11 από Κ. Βροντού έως όρια Ν. Σερρών», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη.

Ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» και το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 49%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.