ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η 1η Απόφαση Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016 στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (19.917.500,00 €) και αφορά 1035 δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΥΞΕ7ΛΒ-ΥΑΒ) στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

 

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

κ.α.α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α’