Υπογράφηκε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, από τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης «Δημιουργική Δράμα».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων 100 ανέργων ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα:

 1. Παροχή Υπηρεσιών Επισιτιστικού τομέα
 2. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
 3. Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου
 4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 5. Λιανικό Εμπόριο

Σε σχετικές δηλώσεις, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος ανέφερε:

Υπογράφουμε τη σύμβαση για τη δράση “Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης – Δημιουργική Δράμα”. Αφορά μια σειρά δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης για 100 ωφελούμενους ανέργους, νέες και νέους του Δήμου Δράμας. Η συμμετοχή των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και θα λάβουν και το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα. Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προετοιμασία τους για την ένταξη στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με ουσιαστικό περιεχόμενο για τους 100 ωφελούμενους, που θα επιμορφωθούν και θα λάβουν και ένα σημαντικό επίδομα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στο προσεχές μέλλον. Η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ και το συμβατικό ποσό είναι πάνω από 190.000 ευρώ».

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Δήμαρχο κ. Μαμσάκο και τον κ. Βάϊο – Ορέστη Νούλα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Ευρωπρόοδο». Παρών ήταν και ο κ. Αιμίλιος Αθανασίου, Διευθυντής Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του Δήμου Δράμας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: “ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ”

Αντικείμενο της Δράσης “ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ” αποτελεί η παροχή μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε εκατό (100) ωφελούμενους νέους/ες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και προβολής
 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων των ωφελούμενων με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης & Πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

Η συμμετοχή των ωφελούμενων που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο σύνολο των ως άνω αναφερόμενων Ενεργειών είναι υποχρεωτική. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στις προβλεπόμενες συνεδρίες συμβουλευτικής και στη διαδικασία της πιστοποίησης των δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

 1. Παροχή Υπηρεσιών Επισιτιστικού τομέα
 2. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
 3. Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου
 4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 5. Λιανικό Εμπόριο

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία των ωφελούμενων για την ένταξη ή και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Διαδικασία που κυρίως θα γίνει με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις τοπικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο.

Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας του προγράμματος κατάρτισης θα είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας. Σε αυτά τα δεδομένα η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Παράλληλα η πράξη εξυπηρετεί και το βασικό στρατηγικό στόχο του έργου που είναι η «προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου στην πόλη της Δράμας, το οποίο δίνει έμφαση σε νέους δυναμικούς κλάδους της αστικής οικονομίας» μιας και έρχεται να υποστηρίξει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής και καινοτόμου μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δράσης δίνοντας στους ωφελούμενους τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη-βιώσιμη επιχείρηση.

Η επιλογή των ωφελούμενων που θα ενταχθούν στο Έργο θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου και δύο εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων, θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Επιλογής, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της. Ακολούθως, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής θα συντάξει τον τελικό πίνακα των επιλεγέντων, τον οποίο θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο που θα υλοποιήσει το Έργο.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις θεματικές ενότητες που προαναφέρθηκαν:

 1. Παροχή υπηρεσιών επισιτιστικού τομέα

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) οργάνωσης και λειτουργίας χώρων εστίασης (εστιατόρια, καφέ, μπαρ), σε όλα τα στάδια από την ίδρυση έως και τη λειτουργία τους, προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες παρεχόμενων υπηρεσιών, σχετικές με μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση επισιτιστικών υπηρεσιών στην πόλη της Δράμας απαιτεί την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας στον επισιτιστικό τομέα εξυπηρέτησης πελατών. Στόχος, η ανάπτυξη προγράμματος δημιουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων επισιτιστικού τομέα με την παροχή κατάλληλων Θεματικών Αντικειμένων σε υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος, η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης των λογαριασμών και η συμμετοχή στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος του χώρου εστίασης-αναψυχής.

 1. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σχετικά με την διαχείριση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τις διαδικασίες μετά την πώληση αυτών (after sales), με στόχο την εξυπηρέτηση των πολυποίκιλων αναγκών των πελατών και την αξιοποίηση των βασικών αρχών μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων.

 1. Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) σχετικά με την υποδοχή και εξυπηρέτηση μέσω προκαθορισμένων διαδικασιών και οδηγιών, των πελατών ή ενδιαφερόμενων, από οποιοδήποτε κανάλι και εάν έχουν προέλθει (τηλέφωνο, Internet, fax κ.λπ.), στο πλαίσιο προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση, όπως επίσης και η ανάπτυξη των νέων μορφών φιλοξενίας επισκεπτών π.χ. Airbnb.

 1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής), σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστότοπων και διαδικτυακών εφαρμογών, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δεδομένων μίας επιχείρησης.

 1. Λιανικό Εμπόριο

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην δημιουργία επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο. Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών, να μπορεί να υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος, να φροντίζει τη λειτουργία του χώρου και της αποθήκης του καταστήματος αποτελεί αντικείμενο το προγράμματος.

Και για τα πέντε ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές ώρες που αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία»
 • «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου»
 • «Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων»

Σε κάθε μία από τις παραπάνω πέντε θεματικές ενότητες θα εκπαιδευτούν από 20 άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ.