Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι:

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε συνέχεια ερωτημάτων που της υποβλήθηκαν, ως προς την επίδραση στις δημόσιες συμβάσεις της αύξησης των τιμών των αγαθών, καθώς και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, την ενεργειακή κρίση καθώς και την κρίση στην Ουκρανία εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο με ημερομηνία 13/04/2022 και αρ. πρωτ. 2040. Η εγκύκλιος δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο, οι αυξήσεις που προκύπτουν στα ήδη υφιστάμενες συμβάσεις έργων και προμηθειών καθώς και ως προς τις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης μελλοντικών συμβάσεων.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 2040/13-4-2022

Γ.Πρ. 2022 – 40106 – Έγγραφο – 20220413_2040_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ_ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ_ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ _ΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΟΥΚΡΑΝΙΑ_COVID_ΑΔΑ_19Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ

Επισημαίνουμε ότι το Επιμελητήριο Δράμας μαζί με τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είχαν κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων σχετικά με το πρόβλημα αύξησης των υλικών & της ενέργειας που επηρεάζουν τα έργα και της προμήθειες από την εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας