ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Δράμας κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -20- του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» ότι μέχρι τις -09- Ιουνίου 2017, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών, που γεννήθηκαν το έτος -2016- που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, αν υπάρχει λόγος, για το περιεχόμενό του μέχρι -14-Ιουνίου 2017- στο Δήμο Δράμας στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111.

 

Με εντολή Δημάρχου

H Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αθανασία Δερέμπεη