Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, μέσω διαγωνισμού, η κατασκευή της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού στο Κ. Νευροκόπι μπαίνει στην τελική ευθεία

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου μπορεί να είναι ένας μικρός, ορεινός και απομονωμένος Δήμος, με πληθυσμό 7.860 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι πολίτες του θα πρέπει να στερούνται σύγχρονες υποδομές, που αποτελούν το αυτονόητο για άλλες περιοχές της χώρας.

Εξάλλου, η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει ίσες ευκαιρίες αξιοποίησης των δυνατοτήτων της, ενώ πολλές φορές μάλιστα λειτουργεί ευεργετικά για την κάλυψη ανισοτήτων, δίνοντας έμφαση σε περιοχές που μειονεκτούν.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε., ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διαθέτει μια σύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού για να καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών του.

Άλλωστε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κ. Γιάννης Κυριακίδης, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να οδηγήσει τον Δήμο «σε μια περίοδο εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμού που οι δημότες μας τόσο πολύ έχουν ανάγκη» και το Κ. Νευροκόπι «να γίνει τόπος επιλογής για να ζήσεις και όχι τόπος όπου από ανάγκη ζεις».

Για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού στο Κ. Νευροκόπι θα χρησιμοποιηθεί η ίδια τεχνοτροπία που εφαρμόστηκε στον Βιολογικό Σταθμό της Χωριστής

Οι προσπάθειες για κατασκευή μιας νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο Κ. Νευροκόπι ξεκίνησαν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και πλέον το έργο οδεύει στην τελική ευθεία μετά την επιλογή αναδόχου, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην όλη προσπάθεια συνέβαλαν διαχρονικά όλες οι Δημοτικές Αρχές που πέρασαν από το Δήμο Κ. Νευροκοπίου από το 2011 μέχρι και σήμερα. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης, η οποία στη συνέχεια χρειάστηκε να επικαιροποιηθεί. Η ένταξη του έργου έγινε το 2017. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», το έργο «Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.271.372 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Φορέας διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δικαιούχος ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., η οποία ήδη έχει δώσει απτά και ιδιαίτερα ικανοποιητικά δείγματα γραφής στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Δράμας στον τομέα κατασκευής σύγχρονων βιολογικών σταθμών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ίδια εταιρεία που κατασκεύασε τις πρότυπες εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Χωριστής, όπου εφαρμόζεται στην πράξη προηγμένη τεχνολογία. Παράλληλα, η ίδια εταιρεία, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., είναι ανάδοχος, ως μέλος κοινοπραξίας μαζί με την εταιρεία ΕΤΕΔ Α.Ε. του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμού Δήμου Δοξάτου», συνολικού προϋπολογισμού 5.899.938 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο στο Κάτω Νευροκόπι αφορά την κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων προβλεπόμενης δυναμικότητας 3.000 κατοίκων. Με τα προβλεπόμενα έργα θα εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, καθώς και η περιβαλλοντική προστασία και προστασία της δημόσιας υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους, με την συλλογή και μεταφορά λυμάτων από τον οικισμό του Κάτω Νευροκοπίου στη νέα μονάδα.

Η σκοπιμότητα της κατασκευής του έργου πέρα από την εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία (91/271/ΕΟΚ) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως επίσης και την τήρηση της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας, έχει να κάνει αφενός με την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της λειτουργίας της ΕΕΛ Κ. Νευροκοπίου, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη διαχείριση των αστικών λυμάτων και να προστατευτεί η δημόσια υγεία των κατοίκων από άμεσες και έμμεσες συνέπειες της μόλυνσης που προκαλείται και αφετέρου με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς η απουσία διαχείρισης των λυμάτων προκαλεί σημαντική ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του εδάφους.

Ο σχεδιασμός για τη μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων στο Κ. Νευροκόπι προβλέπει την εφαρμογή συστήματος παρατεταμένου αερισμού με το σύστημα κινούμενης κλίνης βιομεμβρανών (Mooving Bed Bio-Reactor – MBMR). Τα λύματα από τον αγωγό μεταφοράς θα καταλήγουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης – ομογενοποίησης, όπου θα γίνεται προαερισμός και ανάδευση ώστε να διατηρηθεί το λύμα και τα αιωρούμενα οργανικά και ανόργανα στερεά που εμπεριέχονται σε αυτό σε αιώρηση. Έπειτα τα λύματα θα διοχετεύονται μέσω αντλιών ανύψωσης στη μονάδα προεπεξεργασίας όπου θα υφίστανται εσχάρωση και εξάμμωση. Από την προεπεξεργασία και με κατάλληλο μερισμό τα λύματα θα παροχετεύονται για βιολογική επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες τεχνολογίας αιωρούμενου βιοφίλμ ενώ η διαύγαση του ανάμικτου υγρού θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια μεμβρανών υπερδιήθησης σε δεξαμενές, όπου είναι βυθισμένες οι μεμβράνες.

Από την έξοδο της βιολογικής βαθμίδας τύπου M.B.M.R., τα διαυγασμένα υγρά θα καταλήγουν στο δοχείο συλλογής και αποθήκευσης επεξεργασμένων ενώ στη συνέχεια θα τροφοδοτούνται στη μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση. Η περίσσεια ιλύος από τη δεξαμενή βύθισης μεμβρανών θα απομακρύνεται περιστασιακά και θα οδηγείται στο δοχείο συλλογής και εξισορρόπησης ιλύος. Ακόλουθα, η ιλύς θα οδηγείται μέσω αντλίας στην μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσής της πριν την τελική της διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.

Πρόκειται για μια νέα προηγμένη μέθοδο επεξεργασίας λυμάτων, η οποία εφαρμόστηκε και στο Βιολογικό Καθαρισμό της Χωριστής και γενικά εφαρμόζεται, μετά από εκτενή μελέτη, με απόλυτη επιτυχία σε μικρού και μεσαίου μεγέθους μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών. Όπως έγινε

στη Χωριστή, έτσι και στο Κ. Νευροκόπι θα κατασκευαστεί ένας compact Βιολογικός σε περιορισμένη έκταση, καθώς με τα συστήματα compact επιτυγχάνεται τεράστια εξοικονόμηση χώρου. Μάλιστα, με το συγκεκριμένο τρόπο, η επεξεργασία γίνεται χωρίς να χρειάζεται πληθώρα προσωπικού, ακριβώς λόγω της σύγχρονης τεχνοτροπίας που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, δεν απαιτούνται τεράστια έργα σε μπετόν με δεξαμενές αερισμού, ενώ η λειτουργία του Βιολογικού, επειδή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, μπορεί να γίνει μέσω ενός υπολογιστή, ακόμη και απομακρυσμένα. Ουσιαστικά, με 1-2 άτομα, απλά για οπτικό έλεγχο ή εφόσον χρειαστεί κάτι ο χειριστής του συστήματος, επιτυγχάνεται πλήρης και ασφαλής λειτουργία βιολογικών σταθμών τέτοιου είδους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατασκευή του έργου, ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου έχει προχωρήσει σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΔ του Δήμου Δράμας, η οποία ήταν ο φορέας υλοποίησης του έργου του Βιολογικού στη Χωριστή. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω της υποστελέχωσης του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, καθώς και της έλλειψης εξειδίκευσης σε αντίστοιχα έργα. Επιπλέον η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου είναι επιφορτισμένη με την μελέτη και επίβλεψη μεγάλου αριθμού έργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Δήμου, αλλά και έργων και προμηθειών ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότησης. Εξάλλου, η ΔΕΥΑΔ, διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και εξειδίκευση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Κ. Νευροκοπίου στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. Επίσης, η ΔΕΥΑΔ διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Μέσα, λοιπόν, από αυτή τη διαδημοτική συνεργασία, αλλά και χάρη στους πολύτιμους πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε., επιλύεται ένα πρόβλημα δεκαετιών στο Κάτω Νευροκόπι…