ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Δράμας μετά από αιτήματα μελών του, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα το νέο καθεστώς Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Συμβάσεων του Δημοσίου (Διαγωνισμοί Δημοσίου) και σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή.

Το σεμινάριο είναι διήμερο & θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Δράμας Λαμπριανίδη 40, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Σάββατο 22/09/2018, ώρες 15:00-20:00

Κυριακή 23/09/2018, ώρες 09:00-14:00.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ για τους συμμετέχοντες και πρέπει να καταβληθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε τμήματα των 30 ατόμων.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα και αποστείλετε την στο Επιμελητήριο Δράμας στο e-mail: [email protected] ή ιδιοχείρως στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου, μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Πρόγραμμα και θεματολογία σεμιναρίου

 

1η ημέρα Σάββατο 22/09/2018 ώρα 15:00-20:00

Νέο καθεστώς ηλεκτρονικών προμηθειών και συμβάσεων Δημοσίου: Θεσμικό Πλαίσιο, Επιχειρησιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή

-Ο στόχος και το όραμα για ηλεκτρονικές προμήθειες

-Σύντομο ιστορικό – καλές πρακτικές στην ΕΕ και την Ελλάδα

-Ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές προμήθειες

-Εμπλεκόμενοι φορείς – Ρόλοι και αρμοδιότητες

-Επισκόπηση των διαθέσιμων εργαλείων

-Ειδικά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα

-Αναλυτική Ροή Εργασιών με τα νέα πληροφοριακά συστήματα (πλήρης κύκλος προμήθειας σύμβασης)

– Case study (demo)

2η ημέρα Κυριακή 23/09/2018 ώρα 09:00-14:00

Πρακτικά θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

  1. Θεσμικό Πλαίσιο: Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου (νομοθετικού και κανονιστικού) που διέπει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις με έμφαση στις υποχρεώσεις, προϋποθέσεις και δυνατότητες χρήσης του «ηλεκτρονικού» πλαισίου τόσο από πλευράς Αναθετουσών Αρχών, όσο και από πλευράς δυνητικών συμμετεχόντων στις διαδικασίες.
  2. Ροή Ηλεκτρονικών Εργασιών ΕΣΗΔΗΣ: Προσομοίωση ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία έως και τη συμβασιοποίηση ενός τυπικού ανοικτού διαγωνισμού, με έμφαση και ανάλυση σε θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
  3. Ειδικά Επιχειρησιακά Θέματα: Συζητούνται και αναλύονται ειδικά επιχειρησιακά θέματα δημοσίων συμβάσεων και προτείνονται τυπικοί και πρακτικοί τρόποι για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους. Ειδικότερα θα αναλυθούν ενδεικτικά θέματα όπως:
  4. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
  5. Συμφωνίες – Πλαίσιο
  6. Δάνεια Εμπειρία
  7. Ιδιαίτερα χαμηλή προσφορά
  8. Δικαιώματα συντήρησης

 

Εισηγητές

 

Μάριος Σκιαδάς, τέως Διευθυντής Έργων της ΚτΠ ΑΕ και ο Μαρίνος Κούρτης, τέως προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας της ΚτΠ ΑΕ, οι οποίοι διαθέτουν 15ετη εμπειρία σε θέματα διεξαγωγής, ανάθεσης, διαχείρισης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων. Λόγω της ιδιαίτερα διαδραστικής μορφής του σεμιναρίου καθώς και του διατομεακού περιεχομένου του υπάρχει παράλληλη παρουσία εισηγητών και τις δύο ημέρες, ώστε να απαντώνται ερωτήματα τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής φύσης σε νομικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο για το ΕΣΗΔΗΣ και το νόμο 4412/2016.