ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

  • Για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019

 

Στο πλαίσιο προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2019, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία και λοιπούς φορείς της Π.Ε. Δράμας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας, στην ταχυδρομική διεύθυνση Διοικητήριο Τ.Κ. 66133 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τη σχετική αίτηση συνδιοργάνωσης μπορούν να την παραλαμβάνουν είτε από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γραφείο 322 του Διοικητηρίου της ΠΕ Δράμας είτε από την ιστοθέση της υπηρεσίας http://www.pedramas.eu/index.php/el/menu-ipiresies/menu-ygeias/a-/2013-05-24-06-54-08.html

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό της υπηρεσίας 2521351322.

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

-Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση

-Να είναι ευρείας απήχησης/υπεροπτικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς

-Να είναι δυναμικές και καινοτόμες

-Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού

-Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη

-Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα

-Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας

-Να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής

Επιπλέον:

Τα σωματεία που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας και να έχουν ενημερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.

-Να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης να μην έχουν έσοδα από αυτές

-Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων

-Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς / συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικά προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης.

-Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το χρονοδιάγραμμα των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων και ως εκ τούτου, να έχουν σημείο αναφοράς, εκδηλώσεις μεταγενέστερες του μηνός Απριλίου 2019.

Τέλος:

Οι φορείς καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:

-Απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών / συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κλπ.)

-Οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο κλπ.)

Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της Π.Α.Μ.Θ. που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Π.Α.Μ.Θ. δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Α.Μ.Θ.

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος