Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.7126/ΥΨηΔ/11-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΞΝ46ΜΤΛΠ-8ΟΟ) απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δαπάνες που συντελέσθηκαν από 01-01-2015 έως 31-12-2020, μπορούν να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έως 30 Απριλίου 2021.

Ειδικότερα, τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό το οποίο υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17-8-2016 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο ως άνω πλαίσιο, ο κάθε επιχορηγούμενος φορέας, αφού πρώτα εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (στον υπερσύνδεσμο https://mef.diavgeia.gov.gr), με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ, ακολούθως θα πρέπει να αναρτήσει τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών του (στοιχεία νόμιμων παραστατικών, όπως αναφορά εκδότη & λήπτη παραστατικού, είδος αντικειμένου, ύψος συναλλαγής).

Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Επιπροσθέτως, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση ανάρτησης δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα και στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ