ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., Η ΔΕΥΑΔ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Με τη λειτουργία συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού θα βελτιστοποιηθεί η λειτουργία των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και θα διευκολυνθεί ο σχεδιασμός των μελλοντικών δικτύων

· Μέσα από τον έλεγχο του ισοζυγίου μεταξύ του αντλούμενου και του τιμολογούμενου νερού, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΔ, αλλά και η ανάπτυξή της

· -Το 70% της ποσότητας του αντλούμενου νερού δεν τιμολογούνταν λόγω διαρροών!!!

· Κλίμα ικανοποίησης από πλευράς ΔΕΥΑΔ για τους χρόνους εκτέλεσης και για την ποιότητα του έργου, καθώς και για τη συνεργασία με τον ανάδοχο εταιρεία ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ I.K.E.

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

Υιοθετώντας διεθνείς πρακτικές και καινοτόμα τεχνολογία και προσπαθώντας να εξασφαλίσει οικονομία σε υδάτινους και ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι απαιτούνται για τη διανομή νερού, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ), προχωρά στην εφαρμογή συστήματος ελέγχου των διαρροών στο δίκτυο της. Άλλωστε, για το πόσο πολύτιμο είναι το νερό, αλλά και για το πόσο απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, δεν χρειάζονται και ιδιαίτερα επιχειρήματα. Μάλιστα, ακριβώς λόγω αυτής της σπουδαιότητας, το νερό, ακόμη και σε περιοχές που υπάρχει σε αφθονία, όπως η Δράμα, η οποία έχει λάβει δικαίως τον χαρακτηρισμό της πόλης των υδάτων, δεν πρέπει να ξοδεύεται αφειδώς και πολύ περισσότερο να σπαταλιέται λόγω προβλημάτων στα δίκτυα διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΥΑΔ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., υλοποιεί το έργο «Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης», με συνολικό προϋπολογισμό 1.859.752 ευρώ. Έτσι, χάρη στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και ειδικότερα από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΔΕΥΑΔ προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό έργων, στο πλέγμα όλων όσων έχει υλοποιήσει και αφορούν το ισοζύγιο μεταξύ του αντλούμενου και τιμολογούμενου νερού. Εξάλλου, η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση του Δήμου Δράμας έχει αποδείξει διαχρονικά πως έχει όχι μόνο ανοιχτούς ορίζοντες για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, αλλά και την απαιτούμενη μελετητική ωριμότητα για να μπορεί να διεκδικεί πόρους από τα εργαλεία που παρέχονται μέσω της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ και εγκρίθηκε στη συνέχεια από το Δ.Σ. της επιχείρησης.

Το έργο «Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας» αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού το οποίο στοχεύει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και στον βέλτιστο σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων.

Το συγκεκριμένο έργο, χάρη αφενός στον επαγγελματισμό της αναδόχου εταιρείας και αφετέρου στην άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΔ, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του με ταχύτατους ρυθμούς. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία η εταιρεία ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ I.K.E. και διακριτικό τίτλο MELCER ADVANCED TECHNOLOGIES AND AUTOMATION, η οποία επιδεικνύει συνέπεια, συστηματικότητα και υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κλίμα ικανοποίησης από πλευράς ΔΕΥΑΔ τόσο για τους χρόνους εκτέλεσης, όσο και για την ποιότητα του έργου. Μάλιστα, η σύμβαση του έργου περιλαμβάνει και δοκιμαστική λειτουργία, ενώ προβλέπεται και η εκπαίδευση του προσωπικού για ένα τρίμηνο.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι από την εγκατάσταση του συστήματος είναι οι εξής:

-Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων. Αστοχίες στα δίκτυα μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε απώλειες νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους χειριστές του σχετικά με την εμφάνιση κρίσιμων καταστάσεων και συναγερμών με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι επιπτώσεις σε απώλειες νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

-Προστασία της Υγείας. Το σύστημα θα βελτιώσει το παρεχόμενο προς κατανάλωση πόσιμο νερό μέσω αποτελεσματικότερου ελέγχου των διαρροών που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητά του.

-Βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης μέσω αναθεώρησης της πολιτικής συντήρησης. Το θέμα άπτεται της οικονομοτεχνικής βελτιστοποίησης των διαδικασιών συντήρησης του δικτύου. Στον σχεδιασμό αυτό συμπεριλαμβάνονται υλικά και μεθοδολογίες επισκευής βλαβών, κατανομή ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργεία επισκευής, οργάνωσή τους, υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται κ.λ.π. Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει το συνολικό δίκτυο που βρίσκεται στην ευθύνη της ΔΕΥΑ Δράμας η γνώση των παραμέτρων λειτουργίας σε κάθε σημείο και η έγκαιρη γνώση βλαβών και πιθανών αιτίων θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων.

-Βελτιστοποίηση της μελλοντικής επέκτασης των δικτύων. Η συνολική και σφαιρική αντίληψη της λειτουργίας του δικτύου, αλλά και η καταγραφή και συγκέντρωση σε βάση δεδομένων όλων των στοιχείων που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας των δικτύων θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό επέκτασης των δικτύων. Επιπλέον θα καταστήσουν δυνατή την αλλαγή του σημερινού τρόπου λειτουργίας των δικτύων με κατεύθυνση την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

-Αξιόπιστη ενημέρωση. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ΔΕΥΑ Δράμας για την λειτουργική κατάσταση του δικτύου με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση δράσεων πριν εμφανισθεί το πρόβλημα στον καταναλωτή. Για την πραγματοποίηση των υδραυλικών υπολογισμών είναι απαραίτητη η προσομοίωσή του μέσω μαθηματικού ομοιώματος, ώστε να διαπιστωθεί η συμπεριφορά του, οι ανεπάρκειες και οι αναγκαίες μελλοντικές παρεμβάσεις.

-30 ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) με υδραυλικά και ηλεκτρολογικά έργα και 1 ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Δράμας

Τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι Σταθμοί έχουν ως εξής:

-Δεξαμενή Αγίου Τρύφωνα

-Δεξαμενή Συνδέσμου (έξοδος προς Άγιο Σάββα)

-Προς Μικροχώρι

-Προς Μαυρόβατο

-Προς Κουδούνια

-Προς Καλό Αγρό

-Γεώτρηση – δεξαμενή Μυλοποτάμου

-Δεξαμενή Υδατόπυργου

-Προς Νικοτσάρα

-Γεώτρηση – δεξαμενή Μοναστηρακίου

-Δεξαμενή – αντλιοστάσιο Μοναστηρακίου

-Πηγές – δεξαμενή – αντλιοστάσιο Σίψας

-Δεξαμενή – αντλιοστάσιο – κεντρικός δρόμος Σίψας

-Κεντρική δεξαμενή Σίψας

-Γεώτρηση Καλλιφύτου 1

-Γεώτρηση Καλλιφύτου 2

-Κεντρική δεξαμενή – αντλιοστάσιο Καλλιφύτου

-Μεταλλική δεξαμενή Παναγία

-Αντλιοστάσιο Αμπέλια

-Γεώτρηση Δράμας 1

-Γεώτρηση Δράμας 2

-Κεντρικό αντλιοστάσιο Δράμας

-Γεώτρηση Πανοράματος

-Κεντρική δεξαμενή Πανοράματος

-Κάτω δεξαμενή Πανοράματος

-Γεώτρηση Ξηροποτάμου

-Γεωτρήσεις Συνδέσμου

-Δεξαμενή – αντλιοστάσιο Φρεατίου

-Δεξαμενές Υψηλής

-Φορητός εξοπλισμός διαρροών

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις τοποθεσίες, το έργο «Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας» αφορά την εγκατάσταση συστήματος στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου, Άλλωστε, το συγκεκριμένο έργο έρχεται ως συνέχεια της εγκατάστασης στην πόλη της Δράμας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών. Και σε αυτή την περίπτωση, αξιοποιηθήκαν του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε., καθώς η απαιτούμενη χρηματοδότηση για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης πόλεως Δράμας», προϋπολογισμού 1.732.025 ευρώ, το 2012, προήλθε μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Άλλη μια απόδειξη για τη διαχρονική σπουδαιότητα της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. στην υλοποίηση σημαντικών έργων ακόμη και σε μικρές επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, όπως είναι η Δράμα.

Εξάλλου, είτε με ευρωπαϊκούς πόρους είτε ακόμη και με ίδιους, η ΔΕΥΑΔ έχει συνδεθεί με μεγάλα έργα, τα οποία μπορεί επικοινωνιακά να έχουν το μειονέκτημα ότι είναι κάτω από το έδαφος και δεν έχουν ορατό φυσικό αντικείμενο, όμως στην ουσία τους αποτελούν ύψιστης σημασίας για την προστασία του αγαθού της Υγείας.

Για αυτό και άλλωστε οι ιθύνοντες της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Δράμας έχουν καταστρώσει εγκαίρως, εδώ και αρκετά χρόνια, ένα σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο έργων και είναι συνυφασμένο με τη γενικότερη οπτική της λειτουργίας της ΔΕΥΑΔ, χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησης, βασισμένο σε ένα συγκεκριμένο και κατά το δυνατόν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κατασκευής συγκεκριμένων αξόνων προτεραιότητας.

Βασική προτεραιότητα στον εν λόγω σχεδιασμό αποτελεί ο έλεγχος του ισοζυγίου μεταξύ του αντλούμενου και του τιμολογούμενου νερού. Εξάλλου η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΔ, αλλά και η ανάπτυξή της εξαρτώνται ουσιαστικά από αυτό το ισοζύγιο νερού. Μάλιστα, όπως ανέφεραν στελέχη της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Δράμας, υπήρξε εποχή που το 70% του αντλούμενου νερού, δεν τιμολογούνταν λόγω διαρροών είτε στο κεντρικό είτε στα οικιακά δίκτυα.

Όπως είναι γνωστό, η σχέση του τιμολογούμενου νερού με το παρεχόμενο προς κατανάλωση καθορίζει τόσο το κόστος του προϊόντος για την επιχείρηση όσο και τα έσοδα της, αφού αποτελεί τη βασικότερη πηγή εσόδων, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό διαφεύγει διπλά από τα έσοδα της επιχείρησης αφού είναι η βάση με την οποία υπολογίζεται και το κόστος αποχέτευσης. Άρα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να λύσει κάθε φορέας διαχείρισης και διανομής νερού, συμπεριλαμβανόμενου και της ΔΕΥΑΔ, είναι η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μεταξύ αντλούμενου και τιμολογούμενου νερού. Και μπορεί οι παράμετροι του προβλήματος να είναι σύνθετοι, όμως έχουν διερευνηθεί επαρκώς από την διεθνή πρακτική και υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που συντελούν στην μείωση του. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται με μεθοδικότητα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας.

Έτσι, η ΔΕΥΑΔ, μετά από εισήγηση της Τεχνικής της Υπηρεσίας, έθεσε από το 2008 τους άξονες προτεραιότητας βάση των οποίων θα επιλέγονταν οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την ορθή διαχείριση του νερού. Ως βάση στην λήψη των αποφάσεων επιλέχθηκε η μείωση του ατιμολόγητου νερού και γενικά ο έλεγχος του ισοζυγίου μεταξύ του αντλούμενου και του τιμολογούμενου νερού. Στο πλαίσιο αυτό, από τότε έγιναν πολλές ενέργειες που περιλάμβαναν ένα μεγάλο πλήθος έργων που είχαν όμως μια συγκεκριμένη βάση και συγκεκριμένο στόχο. Στην δέσμη των έργων που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν η αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών από τις γεωτρήσεις προς το κεντρικό αντλιοστάσιο, η αντικατάσταση ολοκλήρου του δικτύου ύδρευσης της πόλεως Δράμας (τμηματικά ανά ζώνες), η προμήθεια λογισμικού για τον υπολογισμό του ισοζυγίου, η αντικατάσταση των πινάκων ΗΛΜ κ.α.

 

Με βάση, λοιπόν, τον μακρόπνοο σχεδιασμό, αλλά και τη συνεχή υλοποίηση πληθώρας έργων, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον… Και το ίδιο μπορούν να κάνουν και όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας, οι οποίοι χάρη στο πλούσιο και πολύπλευρο έργο που παράγει η ΔΕΥΑΔ δεν κινδυνεύουν να πουν το νερό, νεράκι…