ΑΡΘΡΟ

Του Μάκη Μουρατίδη

 

 

Μέρος Β’: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εκλογή Προέδρων και Συμβούλων Κοινοτήτων

 

  1. Ερώτηση: Για να συμμετάσχει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές ένας συνδυασμός με υποψήφιους συμβούλους Κοινότητας, είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με συνδυασμό υποψηφίου Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του ίδιου Σήμου;

Απάντηση: Όχι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογές, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Οι διαδικασίες εκλογής Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων αποδεσμεύονται από εκείνες για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας, αφού πραγματοποιούνται με χωριστά ψηφοδέλτια. Ένας συνδυασμός λοιπόν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με το ψηφοδέλτιο για την εκλογή συμβούλων μιας κοινότητας. Σημειώνεται όμως ότι επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του ίδιου Δήμου.

  1. Ερώτηση: Από πόσα μέλη αποτελείται το συμβούλιο μιας Κοινότητας;

Απάντηση: Το συμβούλιο της Κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι μόνο ο Πρόεδρος της κοινότητας, αφού δεν προβλέπεται συμβούλιο.

  1. Ερώτηση: Ποια είναι τα νέα δεδομένα για τις εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων;

Απάντηση: Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού. Έτσι για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 8. Για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 7 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 11. Για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 11 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 17. Για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 15 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 23.

  1. Ερώτηση: Ποια είναι τα νέα δεδομένα για τις εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων;

Απάντηση: Η εκλογή Προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται πλέον με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται με γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου στον Πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

  1. Ερώτηση: Ποιο είναι το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές;

Απάντηση: Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία της κοινότητας και το όνομα ή τυχόν έμβλημα του συνδυασμού αναγράφονται, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης και κατ’ αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων φέρει τον τίτλο «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας… του Δήμου…», όπου τίθεται το όνομα της οικείας κοινότητας και του οικείου Δήμου και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων της κοινότητας αυτής που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

  1. Ερώτηση: Πώς γίνεται η εκτύπωση και η διανομή των ψηφοδελτίων εκλογής των οργάνων διοίκησης κοινοτήτων;

Απάντηση: Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο Δήμαρχο του οικείου Δήμου, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου Δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου Δημάρχου και με πιστώσεις του Δήμου.

  1. Ερώτηση: Πώς γίνεται η σταυροδοσία στα ψηφοδέλτια για την εκλογή των οργάνων διοίκησης κοινοτήτων;

Απάντηση: Για την εκλογή Προέδρου κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας.

  1. Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή εδρών συμβούλων της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων;

Απάντηση: Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές για το συμβούλιο της κοινότητας. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της κοινότητας και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης (σύστημα απλής αναλογικής). Αν απομένουν αδιάθετες έδρες αυτές κατανέμονται ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών.

Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της κοινότητας, οι σύμβουλοι της κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό.

  1. Ερώτηση: Πώς γίνεται η εκλογή Προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων;

Απάντηση: Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου η εκλογή του Προέδρου του συμβουλίου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, Πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί.

  1. Ερώτηση: Πώς γίνεται η εκλογή Προέδρου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων;

Απάντηση: Σε περίπτωση όπου ο πρώτος συνδυασμός στις εκλογές κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, Πρόεδρος του συμβουλίου της οικείας κοινότητας αναδεικνύεται απευθείας ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Σε διαφορετική περίπτωση Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο εκλεγείς με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του. Μετά την εκλογή του το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του. Κατά τη συνεδρίαση τίθενται σε μυστική ψηφοφορία οι υποψηφιότητες, για το αξίωμα του Προέδρου του συμβουλίου, των εκλεγέντων με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμών. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου.