Από το Δημόσιο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας έγινε γνωστό πως οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α’ εξάμηνο σπουδών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Δράμας για την Ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» θα υποβάλλονται από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων, δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ..

Οι κάτοχοι Β.Ε.Κ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α’ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου. Οι κατατάξεις στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Δράμας αφορούν τις ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» Γ εξάμηνο και Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου Γ εξάμηνο.

Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε συναφείς νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. ίδιας ειδικότητας δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 10η Ιουλίου. Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»):

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δ.Ι.Ε.Κ.).
 2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών Απολυτήριο (όχι πτυχίο) ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου (θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί).
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης :α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.
 8. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
 9. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη μοριοδότηση και την εξέταση όλων των ενστάσεων των υποψήφιων καταρτιζομένων.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑ.Λ., ΤΕΛ, ΤΕΕ-Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ – ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ :

 1. Αίτηση εγγραφής πτυχιούχου (χορηγείται στο Δ.Ι.Ε.Κ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας (όχι απολυτήριο)
 3. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 5. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο της ένωσης πολυτέκνων (Για ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ή ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας).
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ Β.Ε.Κ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ., ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Α :

 1. Αντίγραφο ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 2. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
 4. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο της ένωσης πολυτέκνων (Για ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ή ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας).
 5. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. Αίτηση κατάταξης (χορηγείται στο ΔΙΕΚ)
 2. Ατομικό δελτίο
 3. Αστυνομική ταυτότητα.
 4. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν. Δράμας είναι πρωινές ώρες, και παρέχεται δωρεάν.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
 • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνεται όταν απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
 • Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Δράμας τηλεφωνικά στο 2521350279, 2521350280 και 2521057194, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] και με φυσική παρουσία στη διεύθυνση: Τέρμα Ιπποκράτους, 66131, Δράμα.

Κατά το μήνα Ιούλιο τις εργάσιμες ημέρες από 1/7/22 έως 10/7/2022, ώρες 8:30-13:30 και στις 15 και 29/7/2022, ώρες 9:00-12:00.

Κατά το μήνα Αύγουστο στις 17 & 31/8/22 ώρες 9:00-12:00

Από 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά 8:00-14:00.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Δράμας στο link: https://www.dramahospital.gr/category/%ce%b4-%ce%b9-%ce%b5-%ce%ba-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83/