Εως 100 δόσεις και διαγραφή προσαυξήσεων από 50% εως 100% – Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr – Την 1η Μαρτίου 2021 ανοίγει η πλατφόρμα

Γενναίες διαγραφές από 50% εως 100% των προσαυξήσεων, 100 δόσεις και αναστολή αναγκαστικών μέτρων προβλέπει μεταξύ άλλων η έκτακτη «κορωνο-ρύθμιση» οφειλών του υπουργείου Εσωτερικών για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς Δήμους.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς Δήμους (τέλη, κλήσεις κλπ) και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2021. Επίσης ρυθμίζονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες -συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων- από 25.2.2020 εως και την 23.12.2020 που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο σχετικός νόμος.

Ειδικότερα, οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα προς την αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους απολαμβάνοντας παράλληλα διαγραφή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, ως εξής:

α) αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ η απαλλαγή ανέρχεται σε 100%.

β) αν εξοφληθούν σε 2 εως 24 δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %

γ) αν εξοφληθούν σε 25 εως 48 δόσεις απαλλαγή 70%

δ) αν εξοφληθούν σε 49 εως 72 δόσεις απαλλαγή 60%

ε) αν εξοφληθούν σε 73 εως εκατό 100 δόσεις απαλλαγή κατά 50%.

Να σημειωθεί ότι στη ρύθµιση υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθµισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Ψηφιακή υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω του gov.gr

– Την 1η.3.2021 ανοίγει η πλατφόρμα

Αναφορικά με την προθεσμία και τους τρόπος υποβολής της αίτησης ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού προβλέπεται ότι η διαδικασία γίνεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr) από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021. Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) µήνες µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.

Τι ισχύει για τις δόσεις και τα πρόστιμα

Πέραν αυτών, αν ο οφειλέτης επιλέξει την τμηματική εξόφληση τότε η πρώτη δόση καταβάλλεται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπαγωγής στη ρύθµιση, διαφορετικά η ρύθµιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50 ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση µε μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης, από την εποµένη της ηµέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. Η καταβολή των δόσεων πραγµατοποιείται µόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο Δήµο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών για συγκεκριµένο οφειλέτη.

Άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει: α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή από δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω, ο Δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης αυτής προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας από τις δόσεις

Αναστολή αναγκαστικών µέτρων και µέτρων εκτέλεσης

Επίσης, με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά τα ρυθμιζόμενα χρέη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα, όµως, ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Απώλεια ρύθµισης

Η ρύθµιση καταργείται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, αν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόµενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών, β) δεν υποβάλλει στον δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µαζί µε τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α., γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.

«Ξεχασμένα» τετραγωνικά

Από την ρύθμιση των 100 δόσεων εξαιρείται το ζήτημα των αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων προς Δήμους που καθορίζει και το ύψος των δημοτικών τελών. Οι επιπλέον χρεώσεις δημοτικών τελών που προκύπτουν από τη δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων στους δήμους και έχουν υπολογιστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 μπορούν να εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως 31 Οκτωβρίου 2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Τι θα γίνει με τις παλιές κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας

Να σημειωθεί ότι η τελική ρύθμιση παρουσιάζει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών ήταν να ενταχθούν σε ρύθμιση όλες οι οφειλές, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησής τους και να εξυπηρετηθούν ακόμα και με 120 δόσεις. Ωστόσο, το νέο δημοσιονομικό καθεστώς της Ε.Ε. προβλέπει έκτακτες ρυθμίσεις μόνο για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Υπο αυτά τα δεδομένα δεν υπάγονται στη ρύθμιση χρέη που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν πριν από την 15η Φεβρουαρίου 2020. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα ποσά που αντιστοιχούν σε πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων που κόπηκαν το 2015 και 2016. Μένει βέβαια να διευκρινιστεί εάν ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει τα επίμαχα χρέη με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και στην συνέχεια να «μεταβιβάσει» την οφειλή του στην νέα ρύθμιση των 100. Σε κάθε περίπτωση αρκετοί εκτιμούν ότι η ρύθμιση των χρεών της πανδημίας προς τους Δήμους θα λειτουργήσει και ως πιλότος προκειμένου να υπάρξει διευρυμένη ρύθμιση για τα συνολικά χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 και έπειτα προς το Δημόσιο λόγω της αναστολής λειτουργίας της οικονομίας.

Πηγή: protothema.gr