ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

 

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 υπογράφηκε στην Ξάνθη μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Υπουργείου Πολιτισμού, διά της 4ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων, μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό τον προσδιορισμό της έκτασης της εμπλοκής του Υπουργείου στην υλοποίηση του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» το οποίο προτείνεται να ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΜΘ68_ΟΧΕ_1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 και συγκεκριμένα σε ότι αφορά στην προετοιμασία, παραγωγή και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου για συγκεκριμένα πολιτιστικά μνημεία του Δήμου Δράμας.

Το συγκεκριμένο έργου στοχεύει να δημιουργηθεί ένα Ψηφιακό Σύστημα Πολιτισμικής Ταυτότητας, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας και θα έχει ως στόχο την ενοποίηση του συνόλου των πολιτιστικών πόρων και την οργάνωση της παρουσίασής τους με έναν ολοκληρωμένο και ενοποιωμένο τρόπο ώστε να συνθέτουν το πολιτισμικό κεφάλαιο της περιοχής και να δημιουργούν μία εύκολα αντιληπτή από τον επισκέπτη εικόνα.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος θα βασιστεί σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες θα παρουσιάζουν αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας της περιοχής και θα απευθύνεται σε πολλές ομάδες δυνητικών επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους, όπως μαθητές, φοιτητές, οργανωμένες ομάδες επισκεπτών π.χ. ΚΑΠΗ, επιστήμονες, ελεύθερους επισκέπτες, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή με στοχευμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό προχωράει στις προγραμματικές της δεσμεύσεις με απώτερο στόχο μια πόλη ευέλικτη, καινοτόμα και έξυπνη. Βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι η οικοδόμηση της ταυτότητας του τόπου και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε.

 

Μιχαήλ Ν. Τάσσου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών &Προγραμματισμού