Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 12:00 μ.μ. στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Δράμας (Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου) θα υπογραφεί από τους Προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Αναστάσιο Πούλιο και Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανο Γεωργιάδη, με την παρουσία των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο φορέων, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

Μέσα στα πλαίσια των καταστατικών, των σκοπών και των δραστηριοτήτων τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας και το Επιμελητήριο Δράμας, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή κοινής δράσης και συνεργασίας του μεγαλύτερου Επιστημονικού φορέα της Δράμας και του Φορέα Επιχειρηματικότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων προς όφελος, της Δικηγορικής και Επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με την ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου και της κοινότητας του Επιχειρηματικού Κόσμου της Δράμας με σκοπό την αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν τόσο τα μέλη των δύο Φορέων αλλά και συνολικά τους Δραμινούς πολίτες.

Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και της απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και την προάσπιση της ελεύθερης επιχειρηματικής δράσης και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ενώ οι δύο Φορείς θα προωθήσουν από κοινού ζητήματα Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ως εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας, η διεξαγωγή κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύσταση κοινής επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού που θα αναλάβει την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου.

 

Οι Πρόεδροι

Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος

Επιμελητηρίου Δράμας

Στέφανος Γεωργιάδης