Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση μέχρι €5 εκατ. για να καλύψετε ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους

Sponsored Content

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματικότητα καθώς αξιοποιεί τους πόρους, απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό, και εξασφαλίζει κρατικά έσοδα. Βασικό κομμάτι των σύγχρονων οικονομιών είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ) που στις χώρες του ΟΟΣΑ απασχολούν πάνω από το μισό του ανθρώπινου δυναμικού στον ιδιωτικό κλάδο. Στην Ελλάδα, το ειδικό βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς συμμετέχουν στο ΑΕΠ και την απασχόληση με υψηλότερα ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι σχεδόν 870.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας, συνεισφέρουν στην οικονομία μας με κύκλο εργασιών της τάξης των €128 δισ., ενώ το 80% αντιστοιχεί σε ατομικές επιχειρήσεις. Η στήριξή τους είναι λοιπόν αποφασιστικής σημασίας για την οικονομία μας.

Για την Εθνική Τράπεζα η δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας πρέπει να υποστηρίζεται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας και ειδικά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα, τώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και τα επιτόκια ανεβαίνουν, η Εθνική Τράπεζα παρέχει, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις με εγγύηση 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), με δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για μέρος ή για τη συνολική διάρκεια του δανείου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 έτη.

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του προγράμματος χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF) για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

Αν λοιπόν έχετε μικρομεσαία ή ατομική επιχείρηση, μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση μέχρι €5 εκατ. για να καλύψετε ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική σας ανάγκη:

-Δάνεια τακτής λήξης, διάρκειας 5-7 ετών (υπό προϋποθέσεις, έως και 10 έτη) για:

▪ τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σας σχεδίων
▪ την κάλυψη των αναγκών σας σε ρευστότητα
▪ την αναχρηματοδότηση των δανειακών σας υποχρεώσεων
-Ανακυκλούμενα όρια, διάρκειας 3-5 ετών (υπό προϋποθέσεις έως και 10 έτη) για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου (1) και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τώρα τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για 3, 5, 7 ή και 10 έτη, για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF σας προσφέρει επιπλέον:

• ευελιξία στη μορφή χρηματοδότησης
• δυνατότητα περιόδου χάριτος
• ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.

Πώς μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε

Ελάτε τώρα στην Εθνική Τράπεζα και συζητήστε με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο για να σας προτείνει τη λύση που ταιριάζει στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Στη συνέχεια, υποβάλλετε αίτηση, μαζί με το επενδυτικό σας σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το εν λόγω πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του EGF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ.

Ανακαλύψτε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας εδώ.

1 Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).

 

Πηγή: newmoney.gr