ΑΡΘΡΟ

Του Captain Νικόλαου Κ. Μεταξά

ATPL

AIRLINE PILOT

B737NG AIRBUS 320

(συνέχεια από το προηγούμενο)

Η επιμόρφωση των δημοτικών αστυνομικών στην Ελλάδα γίνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει, όμως, να γίνει ένας διαχωρισμός των εργαζομένων, σε εκείνους που εντάσσονται στο καθεστώς προ του προεδρικού διατάγματος 135/2006 και του ν. 3731/2008 και σε εκείνους μετά από αυτά τα νομοθετήματα. Οι δημοτικοί αστυνομικοί με το προηγούμενο καθεστώς είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα που αποφασίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο και τον Υπουργό Εσωτερικών. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και αποτελεσματική παρουσίαση των εξελίξεων στο χώρο της δημοτικής αστυνομίας, (θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης, αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού, σύστημα προαγωγών), καθώς και στο πλαίσιο του κοινού ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Απώτερος στόχος βέβαια, είναι η κάλυψη του κενού μεταξύ των εργαζομένων, μετά την ίδρυση των σχολών της δημοτικής αστυνομίας στο Τσοτύλι, την Πτολεμαΐδα και την Κόνιτσα.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί που αποφοίτησαν από τις σχολές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που οργανώνει ειδικά για αυτούς το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα σεμινάρια αυτά είναι τουλάχιστον δύο (2) εβδομαδιαία ανά έτος και έχουν στόχο να παρουσιάσουν στους δημοτικούς οποιαδήποτε εξέλιξη στο χώρο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, το θεσμικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων με το ν. 3731/2008, και βέβαια τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στις δημοτικές αστυνομίες άλλων χωρών, στις αρμοδιότητες και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης στους δημοτικούς αστυνομικούς, το οποίο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία προαγωγής τους.

Στη Γαλλία, η επιμόρφωση των δημοτικών αστυνομικών γίνεται στο Εθνικό Κέντρο της Δημόσιας και Περιφερειακής Διοίκησης, που εδρεύει στο Παρίσι. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, τις πιθανές αναθεωρήσεις του οδικού κώδικα, του γενικού κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και του κώδικα των κοινοτήτων. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη τεχνολογική εξέλιξη του τομέα της βιντεοεπιτήρησης, των οργάνων νυκτερινής όρασης και του οπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται και πρακτική εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών. Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι δύο (2) δεκαήμερα ανά έτος. Τέλος, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης των σεμιναρίων στους δημοτικούς αστυνομικούς προς εμπλουτισμό του βιογραφικού τους (ν. 99-291της 15/04/1991, σχετικός με τη Δημοτική Αστυνομία).

Το προσωπικό σε μια υπηρεσία αποτελεί την αρχή και το τέλος, για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Αδιάφοροι, αγέλαστοι, μη συνεργάσιμοι, αμαθείς και συνδικαλιζόμενοι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν μας χρειάζονται Αυτό δεν έχει να κάνει με τον υγιή συνδικαλισμό, αλλά με τις συντεχνίες και τα συντεχνιακά τερτίπια που τα οικειοποιούνται όταν δέσουν τον «γάιδαρό» τους.

Η ελληνική δημοτική αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να εισάγει τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντών και των άλλων υπηρεσιακών παραγόντων της με σοβαρά κριτήρια και όχι όπως όλοι μας γνωρίζουμε.

Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να υπάρξει μια νομοθετική πρόβλεψη για την επέκταση του νόμου για την επιλογή των προϊσταμένων στο δημόσιο και στη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, να αποδυναμωθεί η δυνατότητα του εκάστοτε υπηρεσιακού συμβουλίου να επιλέγει το διευθυντή της δημοτικής αστυνομίας και βέβαια τις προαγωγές του υπόλοιπου προσωπικού. Μάλιστα, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, να προσλαμβάνονται με ειδικές εξετάσεις που θα διενεργούνται από ανεξάρτητους φορείς, όπως το Α.Σ.Ε.Π. και το εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Με την αναδιάρθρωση των βαθμολογικών κλιμακίων της δημοτικής αστυνομίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η υπηρεσία θα προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Είναι σαφές, ότι η δημοτική αστυνομία καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης στο ευρωπαϊκό και στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η δημοτική αστυνομία είναι η αστυνομία της «εγγύτητας», δηλαδή, η υπηρεσία που βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη και του δημότη. Ο πολίτης, από την πλευρά του, έχει απαιτήσεις από τη δημοτική αστυνομία στο πεδίο της αποτελεσματικότητας και της ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών. Το γαλλικό μοντέλο μπορεί να προσφέρει πολλά στοιχεία και βέλτιστες πρακτικές στην ελληνική αστυνομία. Η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης», προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας. Η δημιουργία των Μητροπολιτικών Δήμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μπορούν να αποτελέσουν δύο παραδείγματα για την ενδυνάμωση της δημοτικής αστυνομίας με νέες αρμοδιότητες, με περισσότερα υλικοτεχνικά μέσα και με ένα προσωπικό ικανό να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του. Η μητροπολιτική αστυνομία του Παρισιού μπορεί να αποτελέσει ένα πιλοτικό παράδειγμα για την αναδιάρθρωση της δημοτικής αστυνομίας σε δήμους με διευρυμένη πληθυσμιακή βάση. Η δημοτική αστυνομία έχει όλα τα εχέγγυα να προχωρήσει στο μέλλον, να αποτελέσει ένας από τους πυλώνες του συστήματος ασφάλειας της χώρας, να συγκριθεί με δημοτικές αστυνομίες άλλων κρατών και να διακριθεί σε πολλές περιπτώσεις.

Οι τοπικές κοινωνίες αποτελούν τους μοχλούς της ανάπτυξης. Ο κρατικός εναγκαλισμός, δεν συνιστά στοιχείο αναδιοργάνωσης της περιφέρειας, αντίθετα η συνεχής συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά πολιτικά δρώμενα αποτελούν εκδήλωση πολιτικής βούλησης για αλλαγή νοοτροπίας και προοπτικής για την τοπική αυτοδιοίκηση και το θεσμό της δημοτικής αστυνομίας.

Από πλευράς Κεντρικής Διοίκησης:

Μέριμνα για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και ειδικότερα μέριμνα για κάθε τι που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι εύρυθμης λειτουργίας αυτής.

Αυτό καθίσταται περισσότερο επιτακτικό και αναγκαίο και εν όψει της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προωθείται μέσω του σχεδίου «Καλλικράτης» και η οποία διευρύνει τα γεωγραφικά όρια των Δήμων και ως εκ τούτου και τα γεωγραφικά όρια δράσης του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής.

Από πλευράς Δήμου:

Μέριμνα για ζητήματα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοτικών Αστυνομικών και μετά την αποφοίτηση τους από τις σχολές Δημοτικής Αστυνομίας καθώς το θεσμικό και νομικό περιβάλλον διαρκώς μεταλλάσσεται και εξελίσσεται και αναδύονται ζητήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιλύονται όλα από την Κεντρική Διοίκηση της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να είναι περισσότερο εποπτικός και συντονιστικός.

Από την πλευρά των πολιτών:

Ζητείται η Υπηρεσία αυτή να είναι με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, με ανθρώπους που ζουν και κινούνται μέσα στην ίδια πόλη με εκείνους και οι οποίοι έχουν διάθεση να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην άμβλυνση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Οψόμεθα ότι τα πράγματα θα διορθωθούν στην Βαλκανική μας χώρα, μιας και η κατοχύρωση θέσης στο Δημόσιο αποτελεί την πιο περιέρρευσα επιθυμία του κάθε Νέου/Νέας και αυτό ίσως θα μπορούσα να το αποδεχτώ εν μέρει, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και να δεχτώ είναι ότι μετά την πρόσληψη, οι υποχρεώσεις και η συντεχνιακή αγωγή που επιδεικνύουν όλοι όσοι οφείλουν να υπηρετούν τον Πολίτη και το Κράτος.