ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

 

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου διεκδίκησε και πέτυχε την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου «Εργασίες ανάπλασης οικισμού Περιθωρίου», στην Τ.Κ. Περιθωρίου.

Στις 5-5-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, ενέκρινε την ένταξη της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ», με την υπ’ αριθμ. απόφαση 118.2.2/2017 (ΑΔΑ:6ΥΖΣ46Ψ844-2ΞΥ), στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», της υπ’ αριθμ. 5211/23-12-2014 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Το ύψος της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε Δικαιούχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου με τίτλο «Εργασίες ανάπλασης οικισμού Περιθωρίου», όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 34/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και Περ/ντος του Δήμου μας, ανέρχεται σε 325.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. (23%). Για την παρούσα μελέτη έγινε επικαιροποίηση της, με την 91/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, ως προς το Φ.Π.Α. που ανέρχεται πλέον σε 24% (ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον σε 327.642,27 ευρώ). Το κόστος του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο θα είναι πλέον της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου (200.000,00ευρώ), θα αναληφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με αριθμό 333/2016 (ΑΔΑ: Ω5ΣΟΩΕ3-Α2Ζ).

Το Έργο αφορά την εκτέλεση των κατάλληλων εργασιών υποδομής για την αναβάθμιση και ανακατασκευή της κεντρικής περιοχής του οικισμού που βρίσκεται η αγορά και το «κέντρο συνάθροισης» των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού.

Καθώς η λειτουργία του δημόσιου χώρου έχει μεγάλη προσέλευση κοινού, πρέπει να υποστηριχθεί με τις ανάλογες εξυπηρετήσεις προκειμένω να μην παρακωλύεται η σωστή λειτουργία των χρήσεων. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα δημοτικό παρκινγκ παραπλεύρως του χώρου αγοράς, σε δημοτικό ακίνητο. Το παρκινγκ είναι αναγκαίο τόσο στις καθημερινές όσο και τις ημέρες γιορτών όπου η προσέλευση κοινού θα είναι ακόμα πιο μεγάλη.

Παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που συναντώνται στην ωρίμανση και προώθηση δημοσίων έργων, κυρίως λόγω της νομοθετικής (Ν. 4412/2016) και γραφειοκρατικής ναρκοθέτησης, ο Δήμος μας καταφέρνει να προωθεί αναγκαία και σημαντικά έργα, τα οποία συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της δύσκολης ακριτικής περιοχής μας και στην συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο μας.