Μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση που ξεκινά από 5.000 ευρώ και φτάνει έως και 100.000 μπορούν να εξασφαλίσουν νεοφυείς επιχειρήσεις: Η νέα Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» μοιράζει ποσό που αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ.
Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Τα ποσά που χορηγούνται μέσω του προγράμματος με τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» αφορούν σε κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων, με τις αιτήσεις που επιδοτούνται να είναι εκείνες που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι έως 100.000 ευρώ. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Τι είναι το «Elevate Greece»
Το Elevate Greece (Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων) αποτελεί την πλατφόρμα μέσω της οποίας εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και πιστοποιούνται «επίσημα» από την Πολιτεία ως νεοφυείς, εφόσον πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά:
α) της καινοτομίας (innovation).
β) της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability)
Για να υποβάλλει μια νεοφυής επιχείρηση αίτηση στο Elevate Greece, προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ
  • Να μην ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας.
  • Να μην απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
  • Ο τελευταίος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ.
    Τι χρηματοδοτεί η δράση για νεοφυείς επιχειρήσεις

Το ποσό με το οποίο επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” διαμορφώνεται στο τουλάχιστον το 50% των εξόδων του 2019 και χορηγείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη αυτών των εξόδων. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% προκύπτουν από το άθροισμα:

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Όρια επιχορήγησης: από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 100.000 ευρώ μέγιστο.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα 100.000 ευρώ
Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και θα πρέπει, να:
• λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
• έχουν άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
• έχουν συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
• δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis και θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021. Ο τύπος αξιολόγησης είναι άμεσος, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
Η υποχρέωση που έχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Πηγή: enikonomia.gr