ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Επίσημη είναι πλέον η απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη, καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Παράλληλα, δημοσιεύτηκε και η απόφαση για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 4 Περιφερειακούς Συμβούλους της Δράμας της παράταξης «Περιφερειακή Αναγέννηση».

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Β’, αρ. φύλλου 4740, 29 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ άλλων αποφάσεων, δημοσιεύτηκε και η «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ οικ 1323/30-3-2016 απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ ανακαλείται προηγούμενη απόφαση «κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Δράμας», ενώ μεταβιβάζονται:

-στον κ. Χρήστο Γεωργιτσόπουλο οι αμορδιοτήτες που αφορούν την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και την ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης και ασφάλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΠΕ Δράμας,

-στον κ. Χρηστό Λιθηρόπουλο οι αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και α) την υπόδειξη υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την συμμετοχή τους σε επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ στις περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται ρητά από κείμενες διατάξεις και β) την εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς ή εξωδίκως για ζητήματα που αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,

-στην κ. Γεωργία Χειράκη οι αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,

-στον κ. Κωνσταντίνο Κινατζίδη οι αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τις αρμοδιότητες που θα ασκεί από εδώ και πέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Πατακάκης, μετά από την επισημοποίηση της απόφασης του Περιφερειάρχη κ. Μέτιου, στην παράγραφο 3 του άρθρου 160 του Νόμου 3852 του 2010 («Καλλικράτης») αναφέρεται ότι «οι άμεσα εκλεγόμενοι Αντιπεριφερειάρχες έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,

β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,

γ) ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης,

δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,

ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,

στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.

«ζ) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».