Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ.14/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Προσοτσάνης που διενεργήθηκαν την 26η-5-2019

  2. Την περ.ι΄της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 σύμφωνα με την οποία «Μπορεί ο Δήμαρχος να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου»

  3. Την αριθ.10203/204/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων για το από1-11-2021 έως 30-11-2022 χρονικό διάστημα και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

  1. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτιστεί με πολλές αρμοδιότητες

  2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ.Συμεωνίδη Αναστασίου του Ισαάκ, ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου , χωρίς αμοιβή, για θέματα :

  • αξιοποίησης και καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και

  • εποπτείας, εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, του συνόλου των Κοινοτήτων του Δήμου

Η παρούσα απόφαση ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ