Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, στις 18.00, είναι η “Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας”. Εισηγητής του θέματος από πλευράς Δημοτικής Αρχής θα είναι ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Τάσσου.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αφορά:

Α) Τη λύση και εκκαθάριση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας.

Β) Τον Ορισμό Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών που θα αναλάβει την κατά νόμο διαδικασία της εκκαθάρισης. Το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, όταν αυτό ολοκληρωθεί, θα παραδοθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, η οποία κατόπιν ελέγχου του περιεχομένου του θα προβεί στη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο.

Γ) Τη μεταφορά του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος “Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ Δήμου Δράμας” στο Δήμο Δράμας ή στο Ν.Π.Δ.Δ. αυτού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας.

Δ) Τη μεταφορά του με πάσης φύσεως σχέση εργασίας προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει και τότε απόφαση για λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ, χωρίς όμως τη συναίνεση της Δημοτικής Αρχής, αλλά μόνο με τη θετική ψήφο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση δεν εφαρμόστηκε, καθώς απαιτούνται και η παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου. Έτσι, η επιχείρηση συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της.

Στον προϋπολογισμό του 2021, η Δημοτική Αρχή και η παράταξη “πόλη+ζωή” ψήφισαν τη μη χρηματοδότηση της ΔΕΚΠΟΤΑ, πέραν του αναγκαίου ποσού για τη λειτουργία της μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.