Σε ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Δράμας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται τα εξής:

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 19,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για όλη την Ελλάδα και για την περίοδο 2021-2027.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στοχεύει σε μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία, με την ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα και την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και εκφράζεται μέσα από την επίτευξη 9 ειδικών στόχων που αφορούν τόσο τον Πυλών Ι (άμεσες ενισχύσεις, τομεακές παρεμβάσεις ανά τομείς γεωργικών προϊόντων) όσο και τον Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη).

Πιο αναλυτικά:

1. Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας.

2. Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

3. Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

4. Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και τη συμβολή στην παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας.

5. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας.

6. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων.

7. Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

8. Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.

9 Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, διαχείρισης, για επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Δράμας

Αλέξανδρος Γεωργιάδης