Στην πρόσληψη τεσσάρων νέων υπαλλήλων προχωρά άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ για την στελέχωση της περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στην περιοχής της Δράμας.

Στην πρόσληψη τεσσάρων νέων υπαλλήλων προχωρά άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ για την στελέχωση της περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στην περιοχής της Δράμας.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 22 Νοεμβρίου 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ » σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ 1ης Ιουλίου 30 66 133 απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κας ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΚΑ ΜΑΡΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας 2521050111), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μ[email protected] ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες , με φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε την προκήρυξη ανακοινωση-σοχ-3-δραμασ-2021

Πηγή: pagenews.gr