ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜΑΡ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 

Στην με αρ. 532 Αναφορά που κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, με θέμα: «Κραυγή απόγνωσης από το Επιμελητήριο Δράμας για τη ρύθμιση των 120 δόσεων σχετικά με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο», βάσει της επιστολής του Επιμελητηρίου Δράμας, η Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση Εισπράξεων, Τμήματα Α’, Β’, Δ’, Ε’ της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) απάντησε τα εξής:

«Οι διατάξεις του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Στο άρθρο 2 του νόμου καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του, τόσο αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών, όσο και αναφορικά με τις απαιτήσεις που δύνανται να ρυθμιστούν με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Στο άρθρο 15 καθορίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, στην παράγραφο 21 του άρθρου 15 προβλέπεται η δυνατότητα του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης να προχωρούν διμερώς σε ανάλογες ρυθμίσεις οφειλών με τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017.

Κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 4469/2017, προκειμένου να εφαρμοστεί από τη Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ., τελωνεία, Ε.Μ.ΕΙΣ.) το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται σε αυτόν, εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ. 1105/2017 και 1223/2017, οι οποίες επιτρέπουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών, τις οποίες ορίζει ο νόμος, να ρυθμίσουν βεβαιωμένες μέχρι 31.12.2016 στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, χωρίς η Φορολογική Διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να παρεκκλίνει από τις νομοθετικές διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις.

Κατά τις τρέχουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’), καθώς και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1112/2013 (ΦΕΚ 1237 Β’), όπως ισχύουν (σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1172/2013 και ΠΟΛ 1226/2015), σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής έως δώδεκα (12) ή εικοσιτεσσάρων (24) ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος φόρου.

Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-ΚΦΔ) – σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1277/2013 (ΦΕΚ 3398 Β’) και εγκύκλιοι ΠΟΛ 1189/2014 και ΠΟΛ 1226/2015-, όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου, να υπαγάγουν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων ή μη, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12), κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ.

Επιπροσθέτως, με την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και τη συνεπή συμμόρφωση σε αυτή αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται».

Είμαστε σε αναμονή της απάντησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την Αναφορά.