Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 4068/τ.Β΄/ 17-9-2018)
 3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021, ΦΕΚ
  3793/Β/13-8-2021: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
  κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
  Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00
  έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».
 4. Το γεγονός ότι στις δομές των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δράμας το προσωπικό είναι
  ανεμβολίαστο για κορωνοϊό COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του
Δήμου Δράμας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, λόγω ότι το προσωπικό των Κ.Α.Π.Η. δεν
είναι εμβολιασμένο για κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως εμβολιασμού του προσωπικού και αφού παρέλθουν
οι 14 ημέρες από την μοναδική ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, η μη επαναλειτουργία αίρεται
με όμοια απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ