ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώνεται ότι, στο άρθρο 105 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017), ορίζεται η 31-12-2018 ως καταληκτική προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών και αναγγελιών, που προβλέπονται στις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012 και 1/2013.

Η παραπάνω προθεσμία αφορά παλιές άδειες (Υδραυλικών, Εγκαταστάσεων Καύσης & Ψυκτικών) που ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα δημοσίευσης των παραπάνω Προεδρικών Διαταγμάτων (17-10-2012 & 08-01-2013 αντίστοιχα), καθώς και παλιές άδειες χωρίς υποχρέωση θεώρησης, όπως αυτές των Βοηθών όλων των Ειδικοτήτων, Συντηρητών Υδραυλικών, Εγγραφών στα Μητρώα Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου, των Πρακτικών Μηχανικών, Ηλεκτροσυγκολλητών, Οξυγονοκολλητών, Θερμαστών και των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Περισσότερες πληροφορίες, στα κατά τόπους Τμήματα Επαγγέλματος των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.

 

Η αν. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ