ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

  • Αναλυτικά οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανά κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες
  • Τι αναφέρεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου
  • Απομένει η εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, η διαδικασία προσλήψεων και η επίλυση του κτηριακού προβλήματος (εντευκτήριο) για την έναρξη λειτουργίας
  • Πιθανός και νέος διαγωνισμός προσλήψεων, αν εγκαταλειφθεί ο σχεδιασμός για κάλυψη των θέσεων με μετατάξεις – Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του κτηρίου που λείπει, ώστε να συντομευτεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας

 

 

Ένα ακόμη βήμα γίνεται για την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης στο Νικηφόρο, καθώς με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστίθεται στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και το εν λόγω Κατάστημα Κράτησης, ενώ δημιουργούνται 258 οργανικές θέσεις για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Καταστήματος.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο στη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστίθεται στα Καταστήματα Κράτησης τύπου Β και το Κατάστημα Κράτησης Δράμας, ενώ ορίζεται και η διάρθρωση της Διεύθυνσής του. Επίσης, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυξάνονται κατά 258 και από 5.540 γίνονται 5.858, με τις νέες 258 οργανικές θέσεις να αφορούν το Κατάστημα Κράτησης Δράμας.

Άλλωστε για την εξέλιξη αυτή υπήρχε σχετική προαναγγελία μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις 23 Μαΐου, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονταν ότι «σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή σχετική διάταξη για τη σύσταση 258 οργανικών θέσεων προσωπικού στο (νέο) Κατάστημα Κράτησης Δράμας».

Υπενθυμίζεται ότι νομική υπόσταση στο Κατάστημα Κράτησης στο Νικηφόρο δόθηκε με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος (153/2017) σε ΦΕΚ (Τεύχος Α’, αρ. φύλλου 198, 21 Δεκεμβρίου 2017) για την «Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας». Το Προεδρικό Διάταγμα έφερε τις υπογραφές του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, καθώς και του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγας Γεροβασίλη. Αυτή η εξέλιξη είχε θεωρηθεί τότε ως ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης, καθώς τα Καταστήματα Κράτησης, ως διοικητικές δομές του κράτους (δηλ. περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης) ιδρύονται αποκλειστικά και μόνο με Προεδρικό Διάταγμα (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα-ν. 2776/1999). Με την Ίδρυση δινόταν η ευκαιρία να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την κάλυψη των θέσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης στο Νικηφόρο.

Πλέον με τη νέα εξέλιξη, δηλαδή την προσθήκη του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και τη δημιουργία οργανικών θέσεων, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη λειτουργίας των φυλακών στο άμεσο μέλλον.

 

Τι αναφέρεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Στο άρθρο 18 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του σχεδίου νόμου «Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ) Τροποποίηση του ν. 3521/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση – πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, ΙV) Άλλες διατάξεις» αναφέρονται τα εξής:

«Στο π.δ. 96/2017 (Α’ 136) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

  1. Στην περιπτ. β’ της παρ. 17.2. του άρθρου 2 διαγράφεται ο σύνδεσμος “και” πριν από την υποπερίπτωση “ιαια) Δομοκού” και μετά την υποπερίπτωση αυτή προστίθεται η υποπερίπτωση “ιβιβ) Δράμας”.
  2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

“β) Τις Διευθύνσεις των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού Ι, Πατρών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Δράμας συγκροτούν τα εξής Τμήματα::

αα) Τμήμα Διοίκησης

ββ) Τμήμα Οικονομικού

γγ) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

δδ) Τμήμα Φύλαξης. Το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι συγκροτείται από δύο (2) Τμήματα Φύλαξης.

Τις Διευθύνσεις των Καταστημάτων Κράτησης Πατρών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Δράμας συγκροτούν και το εξής Τμήμα:

εε) Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης”.

  1. Το άρθρο 45 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέρχονται συνολικά στις πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα οκτώ (5.858)”.

 

Τι αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου

 

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσον αφορά το Κατάστημα Κράτησης της Δράμας, αναφέρονται τα εξής:

«Με την πρόοδο της ανέγερσης του κτιρίου και τη δημοσίευση του π.δ. 153/2017 “Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας” (Α’ 198), ιδρύθηκε το νέο Κατάστημα Κράτησης Δράμας για τις ανάγκες κράτησης καταδίκων κρατούμενων στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Για την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος κράτησης απαιτείται η στελέχωσή του με επιστημονικό, διοικητικό, φυλακτικό και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εξωτερικής φρούρησης. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η αύξηση του συνόλου των θέσεων προσωπικού των καταστημάτων κράτησης με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του π.δ. 96/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” (Α’ 136). Το Κατάστημα Κράτησης Δράμας είναι Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β’ Τύπου με χωρητικότητα ως 600 κρατούμενους, που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης όπως όλα τα Καταστήματα Κράτησης και συγκροτείται από τα κατωτέρω Τμήματα: α) Διοίκησης, β) Οικονομικού, γ) Φύλαξης, δ) εξωτερικής Φρούρησης και ε) Κοινωνικής Εργασίας.

Με την παρούσα διάταξη νόμου προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των καταστημάτων κράτησης για τη στελέχωση του Καταστήματος Δράμας κατά διακόσιες πενήντα οκτώ (258). Ο αριθμός αυτός κρίνεται αναγκαίος προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες ασφάλειας του καταστήματος (φύλαξη και εξωτερική φρούρηση) και η εύρυθμη διοικητική λειτουργία και συντήρηση των υποδομών, κατά το πρότυπο της οργάνωσης Καταστημάτων Κράτησης υψηλής χωρητικότητας έως εξακοσίων (600) θέσεων κράτησης. Περαιτέρω, έχει ληφθεί μέριμνα για την πρόβλεψη ικανοποιητικού αριθμού επιστημονικών στελεχών (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εγκληματολόγων) και υγειονομικού προσωπικού (ιατρών, οδοντιάτρου, νοσηλευτών) για την κάλυψη των αναγκών μεταχείρισης των κρατουμένων, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων και την ακολουθούμενη τα τελευταία τρία χρόνια πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

 

Οι 258 θέσεις εργασίας – Όλες οι ειδικότητες

 

Παράλληλα, στην αιτιολογική έκθεση γίνεται και ειδική αναφορά στις ειδικότητες των εν λόγω 258 θέσεων. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Ειδικότερα, οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού των καταστημάτων κράτησης που αυξάνονται για τη στελέχωση του Καταστήματος Κράτησης Δράμας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες όπως παρακάτω:

  1. Κατηγορία ΠΕ

α) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων, θέσεις: οκτώ (8)

β) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέσεις: τρεις (3)

γ) Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων, θέσεις: μία (1)

δ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέσεις: τρεις (3)

ε) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέσεις: δύο (2)

στ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: δύο (2)

ζ) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις: τρεις (3)

  1. Κατηγορία ΤΕ

α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις: έξι (6)

β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις: μία (1)

γ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις: δύο (2)

δ) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: τέσσερις (4)

ε) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, θέσεις: έξι (6)

  1. Κατηγορία ΔΕ

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις: έξι (6)

β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού, θέσεις: τέσσερεις (4)

γ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις: τρεις (3)

δ) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις: δύο (2)

ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: εκατόν τέσσερις (104)

στ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, θέσεις: ενενήντα οκτώ (98)».

 

Τι αναφέρονταν στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Για τη δημιουργία των 258 οργανικών θέσεων στο Κατάστημα Κράτησης του Νικηφόρου υπήρξε σχετική ανακοίνωση στις 23 Μαΐου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

«Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ-17/22.5.2018) η Προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 588 υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης. Η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και κατηγοριών: 24 ΠΕ (Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Σωφρονιστικού ενηλίκων), 7 ΤΕ (Διοικητικού Λογιστικού, Κοινωνικών Λειτουργών, Νοσηλευτών) και 557 ΔΕ (Φύλαξης και Εξωτερικής φρούρησης). Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν, σε σημαντικό βαθμό, τα κενά στη στελέχωση των φυλακών και θα υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται τα τελευταία 3,5 χρόνια στο σωφρονιστικό σύστημα. Για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας της επιλογής, η διαδικασία θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι ακόμα 45 θέσεις προσωπικού έχουν εξασφαλισθεί για τις φυλακές και αναμένεται να προκηρυχθούν, ξεχωριστά, από το Υπουργείο Εργασίας-ΟΑΕΔ ενώ σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή σχετική διάταξη για τη σύσταση 258 οργανικών θέσεων προσωπικού στο (νέο) Κατάστημα Κράτησης Δράμας».

 

Εγγραφή στον προϋπολογισμό, προσλήψεις και κτηριακό

 

Με τη δημιουργία των οργανικών θέσεων για το Κατάστημα Κράτησης στο Νικηφόρο, αναμένεται πλέον να γίνει η σχετική εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2019, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία στελέχωσης. Αν και κατά το παρελθόν υπήρξαν αναφορές ότι οι θέσεις θα καλυφθούν με μετατάξεις υπαλλήλων από άλλα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, δεδομένου ότι υπάρχει συνολική αύξηση προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά 588 θέσεις, μέσω του διαγωνισμού 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ, εντούτοις δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και νέος διαγωνισμός για νέες προσλήψεις, έτσι ώστε να καλυφθούν με αυτό τον τρόπο οι 258 οργανικές θέσεις του Καταστήματος Κράτησης Δράμας.

Όσον αφορά το κτηριακό και την έλλειψη του απαραίτητου κτηρίου για τη λειτουργία των φυλακών, του εντευκτηρίου δηλαδή, φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και σε αυτό το θέμα εντός φθινοπώρου και αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραλάβει τις φυλακές από την ΚΤΥΠ Α.Ε..

Βέβαια, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, για να συντομευτεί ο χρόνος λειτουργίας των φυλακών, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το προσωπικό, να λειτουργήσουν οι φυλακές με μικρότερη δυναμικότητα από την προβλεπόμενη (έως 600 άτομα), έτσι ώστε οι ανάγκες των κρατουμένων να καλυφθούν από τα υπάρχοντα κτήρια.